Gå til hovedindhold
Du er her:

Sorgenfriskolens principper

Udarbejdet af skolebestyrelsen ved Sorgenfriskolen

Forord

Ifølge folkeskolelovens §44 har skolebestyrelsen kompetence til at fastsætte principper for skolens virksomhed. Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge rammerne, men det er skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser.

Sorgenfriskolens principper er vedtaget af skolebestyrelsen som retningsgivende for skolen. De markerer normal praksis og erfaring indenfor særlige områder, hvor holdninger og ønsker kan være forskellige. Principperne gælder for elever, forældre, ansatte på skolen og ledelse på Sorgenfriskolen, og udtrykker gensidige forventninger.

Udover at fungere som anvisninger for elever, forældre, medarbejdere og ledelse, er Sorgenfriskolens principper skolebestyrelsens udgangspunkt for at kunne tilse, at skolens ledelse driver skolen i overensstemmelse med de principper skolebestyrelsen har udarbejdet.

Oversigt over principperne

 • 1. Princip for forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang

  Godkendt af skolebestyrelsen 9/2017

  Formål

  Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

  Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse.

  Mål

  • At forældrenes ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.
  • At forældrene er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
  • At sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen.
  • At sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

  Skolens ansvar

  • Skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring, i så høj grad som muligt, bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
  • Skolen tilstræber at arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i barnets skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
  • Skolen tilstræber at arbejde for, at barnets indskoling bliver så hensigtsmæssig som muligt. Det anbefales, at forældrenes eventuelle deltagelse højest strækker sig over én uge.
  • Skolen tilstræber at arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.
  • Skolen tilstræber at arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.). Disse skal inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i klassen.
  • Skolen tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

  Forældrenes ansvar

  • Forældrene støtter deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
  • Forældrene tilstræber, at deres barn møder undervisningsparat* i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at man respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.
  • Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.
  • Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.

  * Undervisningsparat betyder:

  • At barnet er udhvilet
  • At barnet har haft en rolig morgen
  • At barnet har fået morgenmad
  • At barnet har medbragt fornuftig madpakke / frugt og evt. drikkevarer
  • At barnet er velforberedt
  • At barnet har de materialer med der skal bruges, herunder et ’veltrimmet’ penalhus og en opladt iPad
 • 2. Princip for afholdelse af lejrskole

  Godkendt af skolebestyrelsen 6/2017

  Formål

  Lejrskole er en integreret del af skolens øvrige arbejde og har til formål at understøtte udviklingen af elevernes faglige og sociale kompetencer.

  Lejrskoler giver således lærere og pædagoger mulighed for, at arbejde med børnenes faglige og personlige udvikling på afvekslende måder, der naturligt inddrager det omgivne samfund.

  Principper

  Lejrskoler planlægges af klassens team med inddragelse af eleverne.

  Lejrskoler varsles i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår, dvs. inden sommerferien før det år, hvor lejren skal finde sted.

  Der afholdes følgende lejrskoler på Sorgenfriskolen: Én introtur af op til tre dages varighed for 0.klasser, én tur på op til fem dages varighed i perioden fra første til sjette klasse og en tur på op til fem dages varighed for udskolingen.

  Lejrskole betragtes som en del af skolens samlede virksomhed og udgifter til disse afholdes af skolens samlede rammebevilling. Der opkræves alene et kosttilskud. Beløbet fastsættes efter Forbrugerstyrelsens overslag. Kosttilskuddet opkræves ved alle lejrskoler uanset budget for den pågældende lejrskole.

  Retningslinjer for afholdelse af lejrskole

  Mødepligt: At lejrskole er en integreret del af skolens øvrige arbejde betyder at der er mødepligt  for eleverne.

  Bemanding: Der er som udgangspunkt normeret med mindst 3 lærere/pædagoger pr. klasse.

  Normeringen vurderes i øvrigt altid ud fra den enkelte klasses størrelse og elevsammensætning.

  Økonomi: Der er afsat et fast beløb til lejrskole pr. deltager.

  Aktuelt er beløbet 200 kr. pr. dag. (Skoleåret 2017-18), plus kosttilskud pr. elev.

 • 3. Princip for når elever kommer til skade

  Godkendt af skolebestyrelsen 6/2017

  Formål

  Formålet med princippet er at sikre, at Sorgenfriskolens personale ved, hvordan de skal håndtere en situation hensigtsmæssigt, hvis en elev kommer til skade.

  Samtidig skal det sikre, at både elever og forældre er klar over, hvordan skolens personale håndterer en skadessituation.

  Princip

  Når elever får småskader underretter skolen normalt ikke hjemmet, fx hvis skaden kan klares af personalet på skolen.

  Hvis elever får skader, som kræver lægehjælp, underretter skolen hjemmet pr. telefon.

  Hvis eleven skal på akutmodtagelse – og forældrene ikke kan nå at komme før ambulancen, følger der en af skolens medarbejdere med. Skolen sørger for, at eleven får sine identitetspapirer med. 

 • 4. Princip for orientering af skole og hjem om smitsomme sygdomme

  Godkendt af skolebestyrelsen 6/2017

  Formål

  Formålet er at reducere risikoen for, at smitsomme sygdomme breder sig blandt skolens elever og personale.

  Princip

  I tilfælde af epidemier, eller når særligt smitsomme sygdomme florerer, skal skole og hjem orientere gensidigt. Det vil sige, at skolen orienterer hjem med børn, som embedslægen skønner befinder sig i en risikogruppe, og forældre orienterer skolen, hvis deres barn får en smitsom sygdom, som lægen vurderer kan udgøre en særlig risiko for andre børn på skolen. Som forebyggende indsats orienterer skolen eleverne om god håndhygiejne.

  Skolen følger embedslægens instrukser om orientering af hjemmene.

  Eksempler: meningitis, børnesår, fugleinfluenza, lussingesyge og mave-tarminfektion.

 • 5. Princip for udlevering af smertestillende tabletter til elever

  Godkendt af skolebestyrelsen 6/2017

  Formål

  Formålet er at have en praksis, der kan lindre almindelige smerter hos eleverne og samtidig, at barnets forældre kan få skabt et overblik over behovet.

  Princip

  Skolens personale vurderer behovet for en smertestillende tablet. Der udleveres ikke smertestillende tabletter til elever i indskolingen. Hvis en tablet udleveres til en elev på mellemtrinnet, kontaktes hjemmet. Hvis en tablet udleveres til en elev i udskolingen, kontaktes hjemmet som udgangspunkt ikke. Skolen kontakter under alle omstændigheder hjemmet, hvis eleven bliver ved med at have smerter. Skolens personale noterer, hvornår og til hvem, der udleveres smertestillende tabletter. Forældre orienteres, hvis et barn skal have mere end en tablet om måneden.

 • 6. Princip for uddeling af materialer, der uopfordret er sendt til skolen

  Godkendt af skolebestyrelsen 6/2017

  Formål

  Formålet er at sikre en vurdering af uopfordret tilsendt materiale inden det udleveres til eleverne, så elever ikke modtager materiale, som er uvedkommende.

  Princip

  Skolens ledelse/-kontor modtager alt materiale til gennemsyn og vurderer, om materialet er relevant at uddele til eleverne. Materiale, der reklamerer for produkter, materiale til videresalg samt reklamemateriale fra erhvervsvirksomheder udleveres ikke. Alment oplysende materiale fra lokale foreninger og interesseorganisationer kan være relevant at uddele. Skolens ledelse kan vælge, at materiale kan uddeles til elever, når særlige grunde taler herfor. Skolebestyrelsen orienteres efterfølgende.