Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du skolebestyrelsesreferater for indeværende skoleår.

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: sorgenfri@ltk.dk

Referater for skoleåret 2019/20

 • Skolebestyrelsesmøde 2. september 2019

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Else Hvarregaard, Christian Seiler, Axel Duckert, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen

  Fraværende: Emma Rasmussen, Mia Fabricius á Rógvi

  Elevrådsrepræsentanter:

  Referent: CS

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  Godkendt

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  Elevrådet konstitueres den 18/9

  2.2 Nyt fra skolen

  - Vi er i den afsluttende forberedelse af skolens 70-års fødselsdag. Vi har indgået partnerskab med Cirkus Panik, som kommer og holder workshops torsdag og fredag, og bidrager til forestillingen om lørdagen.
  Cirkus Panik har erfaring med skoleprojekter – også for elever af vores målgruppe.

  - Kirsten Balle har valgt at opsige sin stilling i CUP. Hun stopper med udgangen af september.

  - Der har været en forældrehenvendelse til SKB omkring trivslen i en af skolens klasser.
  Den pågældende klasse har fået en række nye elever i forbindelse med skoleårets start, hvilket har udfordret klassedynamikken.
  Børn kan blive visiteret til Sorgenfriskolen uden udredning; typisk ved forældremodsigelse. Elever bliver visiteret af visitationsudvalget på baggrund af en PPV (og langt oftest en udredning og diagnose, men det er ikke et krav).
  Nogle børn på Sorgenfriskolen er særligt sensitive, og det påvirker dem meget når der er nye børn/strukturer og særligt når nogle er udad-reagerende.
  Generel drøftelse omkring visitation og opstart af nye elever.
  En forælder har skrevet direkte til Axel – og Axel har svaret så fyldestgørende som muligt.

  - Skolen modtager 2 børn i de kommende uger og derefter er skolen fuld med 113 elever. Skolen er rammesat til 13 klasser og 108 børn +/- 5 elever. Vi har så været nødsaget til at opdele eleverne i mindre grupper, så klasserne er nogle steder mindre end de hhv.- 6-8 og 8-10 elever.

  2.3 Nyt fra SFO/Klub

  - Mia ønskes velkommen i SKB, som ny repræsentant for pædagogerne. Mia takker for velkomsten og glæder sig.

  - Pædagogerne løber hurtigt i indskolingshusene. Der er kommet mange nye børn efter ferien. Blandt de ældste elever har pædagogerne i skolen vænnet sig til, at de store elever er blevet gode til at vælge hinanden til og hygge sig sammen. På mellemtrinet er der for første gang kun C-klasser (4 klasser). To af klasserne er nye på mellemtrinet og det går godt med at starte dem op.

  2.4 Budget og regnskab

  Vi regner med at komme ud af 2019 med et 0. Lige nu har vi et lille råderum, som vi bl.a. gerne vil bruge på faglige dygtige oplægsholdere til personalet.

  2.5 Skovbrynet

  Byggeriet holder tidsplanen. Vi har i dag fået at vide, at der først kommer internet i uge 44. Skolen anskaffer et midlertidigt 4G internet.
  Der var ikke tegnet køl/frys, opvaskemaskine og komfur i byggeriet og vi får det ikke ind som en del af bygge-entreprisen, så det må vi selv bekoste som skole.
  Byggestøjen har fundet et rimeligt niveau, efter en dårlig 1.skoledag, hvor en nedriver færdiggjorde ophugningen af badeværelsesgulvet.
  I uge 42 bliver der lavet ventilation, nye vinduer og døre, internet, og nedrivning af muren mod skolen.

  2.6 Sorgenfriskolens nye venner

  - Der afholdes loppemarked den 26. oktober, og det bliver det eneste arrangement i dette skoleår. Der var oplæg til en forældreaften, men der var en meget lille opbakning.

  - Der arbejdes på at stable et mindre arrangement på benene for forældrene.

  2.7 Placering af juni-mødet

  9. juni kl. 18.30-22.00

  3. Drøftelse/behandling af emner

  3.1 Årskalender. Hvad er vigtige opmærksomhedspunkter i skoleåret.

  - Udskydes.

  3.2 Tilbagemelding fra skolerådsmøde

  Skolebestyrelsesformændene for alle skolerne i LTK har holdt møder og sendt et ”ikke høringssvar” til politikerne og Det Grønne Område. Skoleformændene har afholdt møde med Borgmesteren og udvalgsformanden. Der blev drøftet: Den økonomiske tildeling, bygningsvedligehold, specialeleverne. Der blev efterlyst et mere ambitiøst skolevæsen. Politisk bliver der prioriteret kultur og ældre, da det bl.a. er dem som bidrager til kommunekassen.
  Borgmesteren gav bl.a. skylden til udligningsreformen og opfordrede til kontakt til Christiansborg.
  Der er igangsat en underskiftindsamling omkring at få skoleområdet på forhandlingsbordet på fordelingen til kommunes ramme.
  Alle sten bliver vendt – alle bolde bliver jagtet og gruppen fortsætter arbejdet for skoleområdet.
  Kirsten Balle har skrevet referatet og Lene Magnussen deltog også.
  Der er et nyt møde mellem deltagerne, når budgettet er lagt.
  (MED-drøftelserne sendes til Bonnie).

  3.3 Synlig bestyrelse

  - Der er skrevet ud til alle forældre og sat plakater op.

  3.4 Forberedelse af kontaktforældremødet den 22. oktober

  - Det seneste referat vedlægges. Der skal findes en repræsentant fra SKB som deltager.

  3.5 Forberedelse af årsberetningen

  Hvis der kan findes tidligere årsberetninger, skal de sendes til Bonnie.

  Punkter: Sparekataloget, MotorikCentrum, elevrådets inddragelse, politikker.

  3.6 Introduktion af arbejde med mobil/digital/it-politik

  Der skal tilføjes at der ikke må tages billeder, film og optages lyd af andre uden samtykke.

  3.7 Fritidstilbud til specialbørn

  Udskydes.

  3.8 MotorikCentrum

  Skolens personale har udfyldt et spørgeskema hvor nedenstående resultater blev udledt. 11 klasser har besvaret.

  - 2/5 af skolens elever kan finmotoriske vanskeligheder
  - 2/5 af skolens elever kan have grovmotoriske vanskeligheder
  - Knap halvdelen af skolens elever har sansemæssige forstyrrelser
  - ¼ af eleverne har ergonomiske udfordringer
  - det vurderes at 78% af skolens elever har motoriske vanskeligheder som påvirker deres indlæring. 18% ved ikke, og kun 9% vurderes ikke at have påvirket.
  Bonnie samler besvarelserne i en lækker opsætning med konklusioner, som skal præsenteres for fx CUP og det politiske niveau.
  Skolens inviterer Trine Winkel til et møde og fremlægger pointerne.

  Er det muligt at lave en mere dybdegående undersøgelse?

  3.9 Punkter til næste møde

  Elevtrivselsundersøgelse
  Årskalender
  Fritidstilbud

  3.10 Eventuelt

 • Skolebestyrelsesmøde 5. november 2019

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Christian Seiler, Axel Duckert, Mia Lykke Petersen, Emma Rasmussen, Mia Fabricius á Rógvi, Anna – mor til elev i 2.-3.C er med på en kigger.

  Fraværende: Helle Frederiksen

  Elevrådsrepræsentanter: Victor Løber

  Referent: CS

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  - Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  - Intet at bemærke

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  - Elevrådet deltog ikke.

  2.2 Nyt fra skolen

  Axel:

  - Byggeriet på Skovbrynet meldes færdigt 5. november. Vi deltager ikke aktivt i byggemøderne. Der er kommet køkken i, selvom det ikke var medindregnet i udbuddet.
  Forvaltningen ønsker en officiel indvielse – dette er ikke afklaret endnu.

  - Skolechefstillingen er i genopslag. Direktør Lene Magnussen stopper med udgangen af november. Edda Hegnskov er konstitueret til en ny er fundet.

  - Lærerstilling i opslag pr. 1. januar (genopslag).

  - Der er pt. 3 sygemeldte lærere. To med objektiv sygdom, en med arbejdsrelateret sygdom.

  - Pga. af den stigende efterspørgsel/tilgang af elever i c-sporet, kan gruppeordningen på Hummeltofteskolen ikke fremover overtage eleverne efter 5. klasse. Til sommer overflyttes vores nuværende 5.-6.D. Fremover flyttes klasserne efter 6. klassetrin.

  - Sorgenfriskolen havde besøg af kommunaldirektøren og de tre direktører. Det var et rigtig godt møde, hvor vi fortalte om at drive specialskole. Der blev også drøftet motorisk og sansemæssig træning. Laden blev bemærket som forfalden og ikke brugbar.
  Sorgenfriskolen er efterfølgende blevet bedt om at lave et skriv om, hvad der skal til for at kunne arbejde bedre motorisk med eleverne.
  Axel og Bonnie har møde om notatet.

  - Der har været kontaktforældremøde.
  Der blev snakket om forældresamarbejde og hvordan forældre kan hjælpe hinanden og hvordan kontaktforældrene kan understøtte det sociale arbejde blandt både elever og forældre.
  Der blev også snakket om, hvordan forældrene italesætter og snakker om egne og børnegruppens udfordringer.
  Det blev drøftet, at kontaktforældrene også spiller en rolle i at få forældredeltagelse på forældreaftner.

  Bonnie:

  Bonnie har været til borgermøde med en stor forældreopbakning. Der deltog 110-120, hvor rigtig mange ville snakke skole.
  Mødet blev ikke ved gruppeborde som planlagt, men i stedet det fællesmøde som forældrene havde ønsket.
  Der var en, til tider, hård tone, hvor blandt andet renoveringen af rådhuset blev udfordret. Det håbes at der er sendt det aftryk som ønsket.

  2.3 Nyt fra SFO/Klub

  - Sidst blev der fortalt, at man i Klub 1 gerne ville lave nogle overnatninger og andre arrangementer for de ældste børn. I weekenden var den første overnatning på skolen, hvor eleverne hyggede sig rigtig godt med fællesspisning, skattejagt osv.
  Der deltog 14 elever på tværs af klasserne.
  Næste overnatning er 1. april 2020, og der er også planlagt en lørdagsfisketur.

  2.4 Budget og regnskab

  De ekstrabevillinger som Sorgenfriskolen har haft til gode, er kommet til udbetaling. Med dem og den ubesatte lærerstilling forventer skole og SFO at komme ud med et samlet overskud på 300.000 kr. for driftsåret 2019.

  2.5 Sorgenfriskolens nye venner

  - Der har været afholdt loppemarked, som har været en succes. De arbejder på at holde et nyt loppemarked igen til foråret.

  - Der bliver holdt forældreoplæg i næste uge. Oplægsholderen har ADHD og har udgivet en bog. Hun kommer og fortæller om sine egne oplevelser med diagnosen.

  3. Drøftelse / behandling af emner

  3.1 Elevtrivselsundersøgelse

  Skolen er i sin helhed stolte af trivselsundersøgelsen. Langt størstedelen trives på skolen og føler sig velplaceret.
  Alle klasseteams får deres resultater ud til drøftelse og videre arbejde.

  Drøftelse omkring visiteringen af børn og deres belastningsniveau.
  Skolen har plads til 108 +/- 5 elever, og elev nr. 113 starter snart.

  3.2 Fritidstilbud til specialbørn

  - Der er lavet de indledende øvelser – kommer på igen til næste møde.

  3.3 Konstituering af bestyrelse

  Anna melder sig ind i skolebestyrelsen.

  Formand: Bonnie
  Næstformand: Anna
  Medlem: Mia og Emma
  Suppleanter: vakante
  Derudover er der nogle ”boblere”.

  Annas mail: annawahl_81@hotmail.com

  De forældrevalgte holder et særskilt samarbejdsmøde privat.

  3.4 Årskalender

  De 5 lukkedage i kommende skoleår er:

  23. december
  28. december
  29. december
  30. december
  14. maj

  Erstatningsfri for skolelørdag (skole)
  25. maj

  Punkter til drøftelse:

  Mobil- og digitalpolitik
  Antimobbestrategi
  Motorikhus
  Timefordelingsplan (april)
  Feriekalender (efterår året før)

  3.5 Punkter til næste møde

  Gennemgang af dokumentationsskema
  Kontaktforældremøde
  Specialskoleanalysen
  Indledning omkring skoleårets planlægning (klassedannelse mv.)
  Handleplan for politikopdateringer

  3.6 Eventuelt

  Skoleudviklingsstrategi.

  Der ønskes en fællesbetegnelse = medarbejdere.

  Dejligt at inklusionstanken og konkurrence-elementet er taget ud i skoleudviklingsstrategien.

  I forhold til det fysiske læringsmiljø, bør det motoriske og (idræts-)-fysiske også nævnes.

 • Skolebestyrelsesmøde 3. februar 2020

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Mia Fabricius á Rógvi, Emma Rasmussen, Anna Petersen, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler.

  Fraværende: Victor Løber

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Der er indlagt et ekstra punkt 3.1.1 med overskriften kommunikation.

  1.2 Godkendelse af referat

  Intet at bemærke.

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  Elevrådet deltog ikke.

  2.2 Nyt fra skolen

  2 langtidssygemeldte er godt på vej tilbage.
  En 3. medarbejder starter op i praktik, med henblik på tilbagevenden.
  En 4. medarbejder er kommet til skade i juleferien, og sygemeldt deraf – forventes tilbage omkring påske.

  Der er pt. ingen ledige stillinger.

  Vi har modtaget en ny elev, som er visiteret til Sofieskolen, hvor han starter til sommer. Han tilknyttes Sorgenfriskolens 0.C.

  Der bliver lavet nyt lys i uge 7, til en svagtseende elev i HH. Vi har ventet siden sommer på belysningen.

  Næste skoleår har vi p.t. 3 elever til kommende 0.C og 2-3 elever til kommende 0.A.

  2.3 Nyt fra SFO/Klub

  Skovbrynet fungerer rigtig godt. Det bliver brugt både i skole og SFO.
  Der er tilgang af børn i klubben for de ældste børn.
  Hus 3 og 4 var i Lalandia i 17.-19. januar. Det var en fantastisk tur. Elever fra 4.klasse og op deltog. Langt størstedelen af børnene som er indmeldt i SFO deltog.

  2.4 Budget og regnskab

  Sorgenfriskolen og SFO kommer ud af 2019 med et merforbrug på 585.000 kr.
  Merforbruget skyldes øgede udgifter til:

  -Enkelte elever som har behov for 1:1 støtte
  -Ophør af tidlig skolestart (1. maj-børn)
  -Omfordeling af elevgruppen i SFO
  -En misforståelse omkring økonomien til Trongårdsskoleklassen
  -Og flere langtidssygemeldte i 2. halvår af 2019

  Det betyder at den opslåede pædagogstilling annulleres og den ledige lærerstilling udskydes til august.

  2.5 Sorgenfriskolens nye venner

  Foreningen kæmper lidt for momentum.
  Der har været et enkelt oplæg og et loppemarked, som gentages i 2020.
  Der ledes efter et nyt oplæg – evt. Morten Gantzler – Der er nyt møde den 25. februar.

  3. Drøftelse / behandling af emner

  3.1 Specialskoleundersøgelsen

  Der har lige været samarbejdskonference, hvor elementer fra Rambøll-rapporten blev drøftet.
  Her fyldte almenområdet meget, hvor der snakkes om de særlige indsatser og mellemformer. Der blev også snakket ledelsesressourcer og kompetencer inden for det specialiserede syn og kompetencer. Her har Lindegårdsskolen ansat en afdelingsleder for inklusion.

  Der har lige været oplæg fra Janne Hedegaard til Pædagogisk Forum.

  Nogle skoler er begyndt at arbejde med onsdagsskole, hvor truede elever følger et særligt forløb.

  BHC: På skolerådsmødet blev der udtrykt bekymringer for elevernes forpinthed, hvorfor der blev nedsat et miniudvalg bl.a. med Bonnie. Udvalget står til rådighed for skolerådet, omkring gennemgang at økonomiplaner mv.

  3.1.1 Kommunikation

  BHC har fået nogle henvendelser omkring manglende kommunikation fra skolen. BHC tilråder der udarbejdes en vejledning for kommunikation – hvad og hvornår.
  CS foreslår at vi gennemgår og tilretter retningslinjerne for skole-/hjemsamarbejde.
  Retningslinjer for skole-/hjemsamarbejde sendes til forberedelse med referatet.

  3.2 Gennemgang af dokumentationsskemaer

  Dokumentationsskemaerne er til intern brug og sikkerhed for medarbejdernes og elevernes belastning. Episoderne afsluttes på skolen/SFO, og orienteres til forældrene. Det forventes ikke at forældrene skal gøre noget. Der har indtil nu været en uformel opfølgning fra ledelsen ved belastning over 5. Vi snakker om at opfølgningen skal formaliseres i højere grad.
  Dokumentationsskemaerne deles ikke med andre – de er udelukkende internt arbejdspapir.
  Det blev endvidere drøftet hvordan forældre orienteres, hvad de bliver brugt til, og hvad der forventes at forældrene.

  3.3 Kontaktforældremøde

  Næste kontaktforældremøde er den 02.03.20. Axel gennemgår folderen og tager den med til mødet.
  Ved kontaktforældremødet deltager Anna.

  Punkter til mødet er:
  -Folderen
  -Sorgenfriskolens nye venner
  -Skolebestyrelsen
  -Indkommende punkter?

  3.4 Gennemgang af skabelonen for kvalitetsrapporten

  Der er få prøveresultater at måle på. Grundlæggende er der en tilfredshed omkring trivselsundersøgelsen. Resultaterne fra nationale test blev ikke gennemgået.
  Der blev udtalt bekymring for om trivslen kan opretholdes i forlængelse af specialskoleanalysen.

  3.5 Drøftelse omkring strukturen for alternative dage

  Drøftelse omkring opbrud i strukturen, som fx ture og skolelørdag.
  Der er en forskel på børnenes evner til at rumme at tage på ture og deltage i fællesaktiviteter.
  Der er en gruppe børn som ikke deltager i specialskolernes idrætsdag og skolelørdagen.
  For at kunne gennemføre alternative dage, arrangementer, uger og ture skal der kunne planlægges med individuelle foranstaltninger og behov.
  Drøftelsen tages med i personalegruppen ved kommende MED-møde.
  Drøftelsen tages også med i specialskolenetværket med Engskolen, Søgårdsskolen og Gl. Hjortespring.

  3.6 Punkter til kommende møde

  Retningslinjer for skolehjemsamarbejde
  Kommunikation
  Dokumentationsskemaer
  Velkomstfolder – gør dig venligst bekendt med retningslinjer på hjemmesiden
  Timefordelingsplanen

  3.7 Eventuelt

  Intet under eventuelt.

 • Skolebestyrelsesmøde 24. marts 2020 - ekstraordinært

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Mia Fabricius á Rógvi, Emma Rasmussen, Anna Petersen, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler.

  Referent: Christian Seiler

  Nødpasning (hvordan fungerer det, hvor meget personale er på, hvordan sikres sundhed for elever og personaler i nødpasningen)

  Vores nødpasning fungerer efter hensigten. Der er lidt færre børn end først tilmeldt. Der kommer 2 børn yderligere til den kommende uge. Tilbagemeldingerne fra forældrene har være positive. Ledelsen er på skolen på skift. Ellers er medarbejdere bedt om at arbejde hjemmefra. Flere personaler har været på skift på skolen og lagt materialer frem, som familierne kunne hente.

  De børn som er i nødpasning, har som udgangspunkt skolegang frem til frokost og fritid efter frokost. Lærerne til børn i nødpasningen har været gode til at lægge materiale til at arbejde med og kommunikation omkring hvordan man bedst tilgår de enkelte børn.

  Der har været 4 børn tilmeldt de første 14 dage – fra uge 3 er der 6 børn tilmeldt – 3 elever fra A-sporet og 3 elever fra 3 C-sporet.

  Undervisningsmaterialer (har alle klasser fået, hvordan oplever lærere og forældre at det fungerer)

  Alle lærere har været i kontakt med de enkelte børn/familier. Det burde derfor være afstemt hvordan det skal foregå – hvor meget skal der arbejdes og med hvad.

  Der er godt gang i de digitale læringsplatforme, som har været gode til at åbne op.

  Det var en brat overgang, da der blev meldt skolelukninger, men siden da er der foruden de kendte digitale platforme, taget nye initiativer i brug- heriblandt videomøder i fx Microsoft teams eller faceTime.

  Tips & tricks for hjemmeundervisning

  Se ovenfor.

  Kommunikation skole/forældre i lukkeperioden

  Forældrene har oplevet tilfredsstillende kommunikation om indholdet for lukkeperioden og rammerne for nødpasningen/nødundervisning.

  Forældrene er blevet ringet op, hvor det faste personale har afstemt forløbet sammen med forældrene.

  MLP fortæller at de som pædagoger i udskolingen har været i kontakt med eleverne fx på mobil. Pædagogernes særlige opmærksomhed har være trivslen, hvor lærernes opmærksomhed har været omkring det faglige. MLP fortæller endvidere at klasseteams har været i tæt kontakt og fordelt hvordan kontakten tages bedst.

  HF fortæller at det ikke har været problematisk at være i kontakt med forældre og elever. Det har dog været lettere at have den daglige kontakt med eleverne jo ældre de er.

  Det som har været svært, er at understøtte elevernes interne samvær, hvilket vil være et fokusområde når skolegangen genoptages.

  Planlægning hvis skolelukning fortsætter efter 30. marts

  Der er lavet plan frem til lukningen den 13. april. Der er nødundervisning og nødpasning frem til da.

  Øvrige relaterede emner

  Rengøring: der bliver lavet hovedrengøring i et klasselokale ad gangen i hovedbygningen i stedet for daglig rengøring. Der er almindelig rengøring i de områder hvor der er nødpasning.

 • Skolebestyrelsesmøde 3. november 2020

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Axel Duckert, Helle Frederiksen, Christian Seiler og Anna Petersen på telefon

  Referent: Christian Seiler

  1.  Formalia

  Godkendelse af dagsorden

  OK

  Godkendelse af referat

  OK

  2.  Driftsforhold

  2.1. Nyt fra elevrådet.

  - Ikke etableret, da vi ikke kan samle så mange elever på tværs af klasserne.

  2.2. Nyt fra skolen

  - Vi er kommet godt i gang med fælles uddannelse og Autisme og ADHD. Vi er gået på ZOOM, og der har været positive tilbagemeldinger på måden. Så det bliver det også til den kommende kursusgang på torsdag. Erfaringerne om pauser og teknik har været gode.

  - Der har været et tilfælde af Corona i weekenden. Alle de nære kontakter, heriblandt klassen og alle de lærere og pædagoger som har været i kontakt med den pågældende elev, har været testet. Der er indtil nu ikke flere positive testresultater.

  - Skolen har igangsat et arbejdspapir om den pædagogiske tilgang på skolen, som skal arbejdes videre på ved de kommende husmøder. Arbejdspapiret går under titlen de 5 søjler.

  - Vores S-klasse er en udfordring, som vi havde regnet med. Den første måneds tid gik godt, men vi er lige nu i nogle udfordringer omkring klassen. Der er to 0.kl.-elever, to 1.kl.-elever og en 2.kl.-elev. Målgruppen er mere sensorisk udfordret fx lys, lyd, lugte, relationer, begrænset kommunikation, uforudsigelige. Vi er støttet af PPR, motorikhus, men ikke håndgribelig vejledning og supervision. Alle ansatte har relevant erfaring.

  - Vi har lige nu 3 stillingsopslag. En pædagog til S-gruppen, et barselsvikariat som pædagog til hus 3 og en deltidslærer til eksamensforberedende undervisning for 2 elever i 9. klasse.

  - Der har været et stort behov for særlige pædagogiske hjælpemidler. Vi er ved at starte en bank og har lavet en del anskaffelser.

  - Vi har fået en ny skolechef i kommunen. Rasmus Mattern Nielsen der tidligere var skoleleder på Fuglsanggårdsskolen er ansat.

  2.3. Nyt fra SFO / Klub

  - Vi har booket sommerkoloni for børnene i hus 3 og 4 – det er vi meget glade for. Corona har ikke påvirket indmeldelsestallet særligt. Det er dejligt – særligt for børnene, som deres venner i fritiden.

  - Vi har haft en god sensommer og efterår med de nye 0. klasser – ikke samme udfordringer som de seneste år, hvor der har været mange nye elever.

  - Vi er startet et kultugram (kendt fra to-sprogsområdet) til opstart af nye elever til de eksisterende klasser. Det har været en god hjælp til at komme rundt om børnene og kende de rammer børnene kommer fra.

  - Generel drøftelse omkring opstart af nye elever, og elever som ikke kan modtage undervisning lige nu.

  2.4. Budget og regnskab. (vedlagt bilag)

  - Vi er kommet godt igennem 2020 – også bedre end forventet. Vi forventer lige nu at afvikle hele merforbruget fra 2019 i 2020.  KL og kommunen varsler at kigge på skolernes reducerede vikarforbrug under nedlukningen, så det kan være at der bliver trukket nogle midler.

  3. Drøftelse / Behandling af emner

  3.1 Skolens ferieplan

  - Skolens ferieplan er godkendt. Ved kommende møde skal der tages stilling til de fem SFO-lukkedage. Skolen sender et udkast med kommende dagsorden.

  3.2 Understøttelse af gode overgange (vedlagt bilag)

  - Skolen er blevet gjort opmærksom på, at der ved nogle overgange ikke leves op til den standard som har været fulgt traditionelt. Der blev udleveret et godt eksempel, som tages til inspiration. HF udtrykker at det en hendes oplevelse at der generelt er en god kommunikation i forbindelse med overgange. Men det kunne være rigtig godt med opmærksomheden for at sikre en god overlevering.

  Der efterlyses mere fyldestgørende information i forbindelse med opstart af nye elever og personaler.

  Det opleves fra bestyrelsen at SFO-ugeplanen er god.

  Det skal gøres tydeligt hvornår alle elever har deltaget, mange, marioteten af eleverne. Vi skal være skarpere på kommunikation.

  Der opfordres generelt til at trække på forældrenes mangeårige erfaringer og opmærksomhed på forberedelse og positive historier i forbindelse med kommunikation.

  Obs. omkring referater fra forældremøder.

  Obs. omkring aktiviteter fra SFO i skoleferier – information i bedre tid. – og ugeplaner for skoleugen efter ferierne gerne i god tid.

  3.3 Antimobbepolitik

  -  Arbejdes i MED-udvalget. Der arbejdes på at indtænke de digitale medier og digitale fællesskaber.

  Når den reviderede udgave er klar, forelægges den SKB.

  3.4 Eventuelt

  -  Der er lige kommet svar fra forældretilfredshedsundersøgelserne. Disse drøftes ved kommende SKB-møde.

 • Skolebestyrelsesmøde 25. november 2020 - ekstraordinært

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Anna Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler - mødet afholdt via Teams.

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt.

  1.2 Godkendelse af referat

  Godkendt.

  2. Drøftelse / Behandling af emner

  2.1 Situationen ift. hjemsendte klasser og øvrigt personale

  Pt. ingen smittet internt på Sorgenfriskolen. Der har været 5 smitteepisoder på Sorgenfriskolen – 4 elever og en lærer. Alle er blevet smittet udenfor Sorgenfriskolen, og ingen har pt. smittet videre på Sorgenfriskolen. Så det tyder umiddelbart på at den daglige adfærd, med afstand, afspritning osv. fungerer.

  Der er blevet uddelt kommunale midler til at ansætte rengøringshjælp 4 timer om dagen de kommende 4 måneder.

  De erfaringer vi har haft med smitte, hjemsendelser og test, har medført at vi har at vi har set os nødsaget til at holde pause med idræt og valgfag på tværs af udskolingen.

  Der har været en enkel uheldig episode hvor en elev har været i skole mellem test og testsvar, hvilket har medført en generel orienteringsmail til alle forældre, og udsendelse af orienteringsbreve på flere sprog.

  2.2 Budskab om test på dag 4 og 6 – hvad ligger bag denne kommunikation?

  Eleverne må pt. gerne komme efter et negativt svar på 4 dags-testen – uden svar fra 6.dagen: Men 6.dagstesten skal tages. Det kan være at disse retningslinjer bliver revideret kommunalt.

  2.3 Hvilke øvrige tiltag iværksætter skolen?

  Elever som er hjemsendt, vil løbende være i kontakt med sit kendte personale. De elever som vil kunne koble sig op til teams møder, vil der være undervisning.

  Der er en kommunal opmærksomhed på SFO og klub.

  SFO og klub bestræber sig på at lave flest mulige aktiviteter ude.

  Axel vil læse julehistorier op på teams, og jule-fredagsshow vil også blive digitalt.

  Vi holder liv i SFO og klub så godt som muligt, og efterlever at ingen SFO er større end en almindelig skoleklasse i normalområdet, samtidig med at vi lever op til retningslinjerne omkring Corona.

  2.4 Hvilket beredskab har de forskellige lærerteams ift. at kunne fortsætte undervisningen virtuelt ved en hjemsendelse eller nedlukning?

  Alle medarbejdere er bedre rustet til at lave digital undervisning, såfremt der skulle komme en ny kommunal nedlukning. Alle klasser er blevet bedt introducere eleverne om hvordan de tilgår teams. Det gælder både den faglige del, og den trivselsmæssige.

  AD og CS forpligter sig på at følge op på til alle teams ved en eventuel nedlukning.

  Hvis der kommer en konkret udmelding til nogle klasser om Corona, skal skolebestyrelsen også orienteres om konteksten.

  2.5 De 5 lukkedage i skoleåret 2021/22 – forslag om:

  27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 27/5

  De 5 lukkedage er godkendt.

 • Skolebestyrelsesmøde 13. januar 2021

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Anna Petersen, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler - mødet afholdt via Teams

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                                                                                                     _                                         

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt.

  1.2 Godkendelse af referat    

  Godkendt.

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  Deltog ikke.

  2.2 Nyt fra skolen

  Tages under pkt. 3.1. 

  2.3 Nyt fra SFO/klub

  Tages under pkt. 3.1. 

  2.4 Budget og regnskab

  Sorgenfriskolen er ved at afslutte regnskabet for 2020, hvor skole og SFO lader til at komme ud med et samlet mindreforbrug på mellem 100.000 og 200.000 kr.                                                                

  3. Drøftelse / Behandling af emner                                                                           

  3.1 Corona

  Vi har taget initiativ til at lave strukturelle ændringer, så alle lærere og pædagoger er i egne klasser, og SFO afholdes i egne klasser. Det betyder at klasserne ikke får undervisning af eventuelle faglærere, som plejer at være i klassen til fx fysik, musik og tysk. Der tages stilling til om der er nogle fag som skal læses op efter det atter er muligt at benytte faglærere.

  Vi havde desværre et elevtilfælde med Corona i går. Den klasse er sendt hjem, ligesom klassens lærere og pædagog, og sendt i testhjul. Eleven er blevet smittet i hjemmet.

  De strukturelle ændringer løber som udgangspunkt frem til vinterferien.

  Et par forældre har hjemtaget undervisningspligten til sit barn, mens skolerne er lukket på almenområdet.

  HF nævner for personalet at de er meget glade for de lokale strukturelle ændringer, da nogle følte sig utrygge, for opdelingen i klasserne. HF nævner endvidere at nogle af skolens ældste elever synes at det er mærkeligt at de skal i skole, mens almenområdet er hjemsendt. De føler sig udstillet som specialskolebørn.

  Der er en opmærksomhed og bekymring for de ældste elevers sociale liv, da flere fravælger at komme i SFO/klub, mens klubtid er i egne klasser. Det kan desuden have økonomiske konsekvenser for SFO/klub hvis der kommer udmeldelser.

  3.2 Eventuelt

   - Omstillingsprojekter i LTK.

  Gevinstrealisering udskydes 1,5 år.

  Alle almenskolerne har fået tildelt en halv lederstilling yderligere. Specialskolerne blev aktivt fravalgt ekstra ledelsestid fra politisk side, selvom de også indgik i indstillingen.

  Der er lavet gradueringer efter hvor indgribende tilbud et barn visiteres til.

  Kvote 1. Er for børn med lidt større udfordringer end på SO, samt behov for familiebehandling.

  Der er udarbejdet et styringsark til …………….

  Der er afsat 3.000.000 kr. til indretning af særlige lokaler.

  Visitationsprocessen er ændret, og er lidt mere klar end tidligere. Tidligere blev der lavet både afklaring og matchning af skoletilbud. Fremover er det kun afklaringen – CSI, CUP og PPR tager fremover stilling til placering.

  Tidligere var det psykologerne som skulle lægge sager frem til visitationsudvalget – fremover bliver det den indstillende skoleleder.

  Der er en øget opmærksomhed på at fx Sorgenfriskolen skal hjemtage børn fra segregeret tilbud udenfor kommunen. Der kommer til at ske noget i løbet af de kommende 2-3 år, ift. hvilke børn som Sorgenfriskolen også skal kunne rumme, ligesom det skal prøves at nogle børn skal prøve en mellemform på sin almenskole, inden de indstilles til specialskolerne.

  Nogle skoler har ansat en afdelingsleder som har til særopgave at understøtte børn i mellemformer og LKT-forløb.

  I vores skoleledernetværk blev der bekymring for at flere elever vil være i ”rød” når de kommer på specialskolerne, fordi de har været i en presset tilværelse for længe på almenområdet. Så indkøringen vil blive længere, eller de har det så dårligt, er de skal videre til et mere vidtgående tilbud.

  Axel tager et telefonmøde med Bonnie forud for hendes deltagelse ved det kommende skolerådsmøde.

  Kommende møde er den 26. januar kl. 19.00-21.00 på teams. Anna deltager sammen med Bonnie.

 • Skolebestyrelsesmøde 25. februar 2021

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Anna Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler, Mia Lykke Pedersen - mødet afholdt via Teams.

  Fraværende: Helle Frederiksen

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  OK

  1.2 Godkendelse af referat 

  OK

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevråd

  Ikke deltagende.

  2.2 Nyt fra skolen

  Tages under Corona.

  2.3 Nyt fra SFO / Klub

  Der bliver arbejdet med at fastholde alle i SFO og have god trivsel.

  Vi krydser fingre for at vi kan gennemføre sommerkoloni i uge 26.

  2.4 Budget og regnskab

  Årsregnskabet for 2020 er gjort op. Den viser et samlet overskud på ca. 50.000 kr.

  Resultatet er tilfredsstillende fra skolens side og bedre end ventet.

  Budgettet for 2021 vejer pt. til den tunge side, men det er for tidligt at sige da vi ikke kender børnetallet.

  3. Drøftelse / Behandling af emner                                                                    

  3.1 Corona

  Vi fastholder strukturen, hvor alle personaler og børn er tilknyttet én klasse. Planen er pt. frem til påske. Vi håber at vi efter påsken kan løsne ringen op, så vi kan være i huse som før jul.

  Der er kommet testcenter på SO, hvor personalet kan blive testet mandag og fredag. Der kommer ”sprittere” og spritter overflader af midt på dagen og der bliver gjort rent efter hver skoledag.

  Der er i første omgang leveret 400 test til skolen. Næste levering bliver de korte test.

  Der blev drøftet en pædagogisk opmærksomhed på at tale godt omkring næsetesten.

  Der har været 1 Coronatilfælde i uge 1 – siden har der ikke været tilfælde på skolen.

  3.2 Digital kommunikation på Sorgenfriskolen Kommunikationsstrategi

  Vi har ladet os inspirere af HU omkring en kommunikationsplan.

  Med strategien er det meningen at skabe tydelighed.

  3.3 Klassefordeling 2021/2022 + skolestartere

  Refereres ikke, da der ikke er truffet afgørelse endnu.

  Der udmeldes ca. 5. marts.

  3.4 Tilbagemelding skoleråd

  Edda og Rasmus var tovholdere.

  Anna deltog for første gang – det var spændende at deltage.

  Punkter var ikke i så stor udstrækning relevante for Sorgenfri, som fx børn cykler til skole, og sikre trafikveje.

  Derimod er det spændende at drøfte specialområdet, og den ikke tildelte ledelsesressource.

  Da Corona har udskudt noget muligt arbejde, er den forventede besparelse ikke effektueret, men udskudt til 2022.

  Der er kommet en ledelseskommunikations-skabelon ud, som der skal arbejdes på i en mailtråd.

  Der er skoledialog den 11. marts. – virtuelt.

  3.5 Orientering om trivselsmåling APV fysisk/psykisk

  Der er lavet trivselsmåling.

  Der er både fysisk og psykisk APV. Den psykiske del er anonym.

  Der er MED-udvalgsmøde på mandag, hvor der skal igangsættes en handleplan, som skal ligge klar den 1.maj.

  Svarprocenten har været god, vi har et godt fundament at arbejde ud fra.

  Der er positive ting, men også ting som har skabt bekymringer blandt personalet.

  Mere om denne ved kommende møde, når der er lavet en handleplan.