Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du skolebestyrelsesreferater for indeværende skoleår.

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: sorgenfri@ltk.dk

Referater for skoleåret 2023/24

 • Skolebestyrelsesmøde 7. november 2023

  Deltagere: Camille Okkels, Lene Klosterskov, Jeanette Wachenschwantz, Sorcha Nielsen, Axel Duckert, Christian Seiler, Mia Lykke Petersen

  Lene er formand det første halvår

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  Godkendt

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  Skolen er pt. pakket ind i stilladser og plastik. Baldakinprojektet er i gang. Der har været lidt gener ift. larm. Laden er blevet revet ned og der er et stort jordområde, som vi arbejder på at få skærmet af. Der er fundet nogle små genstande, som vi gerne vil skærme eleverne for. Vi mangler derfor noget ”lager”. Der skal bygges et bæredygtigt motorikhus i lette materialer med delvis genbrug.

  Vi informerer når vi ved mere. Vi håber på at den nye bygning vil stå færdig inden udgangen af 2024.

  Arkil er stadig i gang med fjernvarme, hvilket har trukket ud og udfordrer adgangsveje. Snart skal kirkegårdsparkeringen graves op, hvilket vi er lidt bekymret for.

  Ellers er vi kommet mere i gang med skoleåret og de nye klasser. Vi oplever at have tilfredse forældre.

  I december er der visitation af skolebegyndere. Tidligere har vi fået meget kort varsel, så vi håber på et tidligere overblik til klassedannelserne for kommende skoleår.

  Der er visiteret 5 nye børn ved efterårsvisitationen, som starter i løbet af den kommende måned.

  Skolen er i gang med teamudviklingssamtaler. Vi holder 2 i år, vi har tidligere plejet at holde 1.  Teamene skal arbejde med en prioriteringstrekant, for at lave nogle aftaler når personalet ikke kan komme igennem med det som er planlagt og et fælles sprog. Det er forhåbningen at det vil nedbringe de følelsesmæssiges krav.

  Lige nu er vi i gang med meddelelsesbog og skolehjemsamtaler. Meddelelsesbogen er en erstatning af elevplanen.

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  Der er stadig fokus på det nye indskolingshus. Stuen til venstre fungerer godt efter branden. Klub 1 arbejder fortsat med at fastholde eleverne om eftermiddagen.

  2.3 Nyt fra Elevrådet

  Elevrådets referat vedlægges.

  2.4 Budget og regnskab

  Udsigten er uændret. Vi forventer at komme ud med et merforbrug på knap 4.000.000 kr.

  Vi er i dialog med forvaltningen, og har en forventning om at tildelingsmodellen skal drøftes.

  3. Drøftelse / Behandling af emner                                                                           

  3.1 Gennemgang af politikker og retningslinjer

  Før sommeren er princip 1 og 2 blevet revideret. Det skal opdateres på hjemmesiden.

  Principperne og hjemmesiden opdateres og sendes ud med referatet.

  3.2 Forældrearrangement         

  Sorgenfriskolens Nye Venner ønsker at nedlægge sig selv. De midler som er tilbage, skal bruges. De har valgt at donere en startpakke, så alle børn har et bidrag at løbe med.

  De vil derfor også gerne betale for et oplæg for forældre, men vi har pt. ikke den gode idé til oplæg.

  Idéer til oplæg kunne være Kirsten Callesen.

  Tidligere har emnerne været, særlige behov og seksualitet, voksen med autisme, Low arousal, digitalisering.

  Alle tænker over forslag til næste bestyrelsesmøde. Snakker evt. med andre forældre fra klasserne.

  Red Barnet med forløb omkring digitalisering, som kunne være en mulighed.

  Axel undersøger muligheden for at få nogen ud og snakke om børn med særlige behov og adfærd på nettet til foråret.

  Der er også mulighed for et andet forløb i efteråret 2024.

  3.3 Mobilpolitik

  Behandles ved kommende møde.

  3.4 Kommunal fokus på elevers trivsel

  Fra politisk side er der en opmærksomhed på elevernes trivsel. Undersøgelserne viser at det er på nedadgående nationalt.

  Vi lever i et accelerationssamfund, som vi alle nok kan mærke. I folkeskolen var man der tidligere for at lære, til at man i dag skal præstere noget. Det var en liberal tanke at eleverne skulle lære mere på samme tid.

  Derudover taler Svend Brinkmann m.fl. om en psykologisering og at tale om egne og andres personlighedsprofiler.

  Mattias Tesfaye taler heldigvis om at sænke tempoet og have færre krav, så de unge ikke skal præstere konstant.

  Mange unge har mange input (særligt digitalt), men få output, så det kan efterlade noget indvendigt hos de unge.

  3.5 Fremtid for skolelørdagen

  Tidligere har skolelørdagen været i forlængelse af naturfagsugen.

  I år er der arbejdet med æstetiske læreprocesser – det kunne være i forlængelse af noget kreativt.

  Der var et ønske fra forældrene at genindføre skolelørdagen til kommende skoleår. Det kunne være med morgenmad i klasserne og forskellige aktiviteter eller fremvisninger i klasserne.

  3.6 Balancering af handicapforanstaltninger

  Der er lige blevet lavet ekstra belysning pga. en svagtseende elev og på opfordring af en synskonsulent. Det har medført gener hos eleverne med mere lysfølsomme sensoriske udfordringer.

  3.7 Snak om artikel om skolebestyrelsesarbejde på specialskoler

  https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/specialskoler-er-specielle

  Artiklen indeholder eksempler på indhold og opmærksomheder for skolebestyrelsessamarbejdet.

  Det er fx skolehjemsamarbejdet, klassedannelserne.

  Udskolingen arbejder på at se udskolingen i højere grad som en fælles udskoling og lave holddelinger på tværs af klasserne efter faglige og sociale begrundelser.

  3.8 Kommunale besparelser / tildeling på det specialiserede område

  Der kommer højere takster i SFO/Klub. Vi håber ikke at det har konsekvenser for indmeldelsestallet.

  Klassesammenlægninger på nogle af skolerne i kommunen.

  Reducering af ledelsestid på 10.klassesskolen.

  Og andre punkter som kun har begrænset konsekvens for os.

  3.9 Punkter til kommende møder

  Kommende møde er på skolen, med en let anretning.

  Elevrådet kan deltage ved kommende møde.

  Politikker genbesøges og mobilpolitikken skal behandles.

  Forældrearrangementer.

  Gennemgå bilag fra artiklerne. Drøfte klassedannelser. Er der andet fra artiklen som vi skal vende tilbage til – fx rekruttering af skolebestyrelsesmedlemmer.

  Husk fællesbillede at skolebestyrelsen.

  3.10 Eventuelt

  Axel sender årsberetningen ud.

 • Skolebestyrelsesmøde 12. september 2023

  Deltagere: Camille Okkels, Lene Klosterskov, Jeanette Wachenschwantz, Axel Duckert, Christian Seiler,

  Afbud: Mia Lykke Pedersen, Joy Esther

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                              

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  Udskydes til næste gang - Vedlægges

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  -Herunder orientering omkring besøg fra Arbejdstilsynet i 2022.

  Inden sommerferien blev vi gjort bekendt med at de klassebetegnelser som vi altid har brugt, ikke må benyttes. Udskolingsklasser må ikke have betegnelser for flere klassetrin, men må gerne have holdundervisning. Derfor er betegnelserne ændret til U-A/B/C/D

  Sidste år truede en elev et personale med en smørkniv. Derfor fik Sorgenfriskolen i forbindelse med et besøg af Arbejdstilsynet foråret 2022 et strakspåbud om at knive skal låses inde, i den pågældende klasse. Det blev straks gjort. Der var en defekt lås der hurtigt blev skiftet ud.

  Derudover fik vi et påbud om at give det personale høreværn, som har klasser med børn som skriger og hvor der er et generelt højt lydniveau. Det har vi efterkommet og der er lavet aftale med Audio Nova om at personalet kan få formstøbte høreværn. Det er der mange der har taget i mod og det virker.

  Vi havde også et påbud om at sikre gulvet i drengenes omklædning. Det blev lavet i sommer 2022.

  Vi har arbejdet med påbuddet om vold og trusler om vold, da det var et påbud der omhandlede vores S-spor. Vi lavede en handleplan for hele skolen som blev godkendt af AT her i det tidlige efterår. Vi har således en handleplan, vi har revideret vores dokumentationsskemaer, og vi laver to årlige risikovurderinger omkring emnet i de enkelte teams.

  Afslutningsvis har vi et påbud om at arbejde med høje følelsesmæssige krav. Der kommer en konsulent der holder oplæg d. 9.10 for den samlede personalegruppe, hvor vi skal arbejde med det.

  Derudover skal vi i forlængelse at TUS-samtaler arbejde med en prioriteringstrekant, hvor der skal laves nogle legale rammer for hvad som skal tilpasses når udfordringerne stiger.

  Efterfølgende skal nogle interviewes om hvordan det løses, og Arbejdstilsynet skal tage stilling til om påbuddet er løst.

  Den 4. sept. var der en artikel i Berlingske Tidende, hvor Sorgenfriskolen blev nævnt i forlængelse af Arbejdstilsynets besøg og påbud. Det har medført at DGO som har kontaktet skoleledelsen, forvaltningen og skolebestyrelsen. Der kommer en kommentar fra forvaltningen.

  Vi drøftede pressehenvendelsen. Det blev aftalt, at hvis nogen bliver kontaktet af en journalist, må man henvise vedkommende til skolens ledelse.

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  Stor ros til pædagogerne i VL og HH, som har ydet en stor indsats i at få SFO’erne sammenlagt og etableret et godt eftermiddagstilbud, og er ved at etablere en god og genkendelig SFO-tid.

  2.3 Nyt fra Elevrådet

  Deltog ikke. Der har været elevrådsmøde.

  2.4 Budget og regnskab

  Sorgenfriskolen har samme elevtal som tidligere, men 2-3 klasser flere end tidligere, da vi modtager flere børn som kun kan være 4 elever pr. klasse mod 8-10 elever i de andre spor.

  Vi forventer at komme ud med et merforbrug på ca. 4.100.000 kr. i 2023.

  3. Drøftelse / Behandling af emner                                                                           

  3.1 Forvaltningens vejledende ferieplan for skoleåret 2024/25                    

  Sorgenfriskolens udkast blev godkendt, både til feriekalender og SFO-lukkedage.

  3.2 Skolebestyrelsens årsberetning                                      

  Der laves en skriftlig årsberetning.

  Punkter:

  -Besparelser

  -Ændringer af børnegrupper

  -Sammenlægningen af indskolingen

  -Brev til forvaltningen

  -Flere S-klasser

  Sidste års årsberetning rundsendes med referatet.

  3.3 Fastsættelses af tidspunkt for bestyrelsesmøder, samt årskalender

  Bestyrelsesmøder afholdes fremover fra kl. 17.00.

  Årskalender indskrives i bunden af referat og dagsorden.

  3.4 Kommunale besparelser

  Der er rullet et katalog ud. Vi er blevet bedt om at lave et høringssvar.

  Der er blandt andet forslag om at ændre åbningstiden.

  Axel kontakter Anne med henblik på en kontakt til Skolerådet og et fælles høringssvar.

  SO vil være kede af at lejrskoler bliver aflyst. Skolens børn har en ringe tilknytning til fritids- og foreningsliv, så de har ikke mange andre steder at være på tur. Det er en del af det socialpædagogiske arbejde.

  3.5 Rollefordelingen hos de forældrevalgte

  Lene laver dagsorden med CS og AD det første halvår. CS inviterer til dagsordensmøde.

  3.6 Rekruttering af nye medlemmer til skolebestyrelsen

  Det ville være godt, hvis der er forældre fra S-sporet som havde mulighed for at deltage, så alle spor var repræsenteret.

  3.7 Punkter til kommende møder

  -Gennemgang af politikker og retningslinjer

  -Forældre arrangement

  -Genbesøge mobilpolitik

  3.8 Eventuelt

  Intet.

  Skolebestyrelsens brev til forvaltningen vedhæftet og forvaltningens svar.