Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du skolebestyrelsesreferater for indeværende skoleår.

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: sorgenfri@ltk.dk

Referater for skoleåret 2021/22

 • Skolebestyrelsesmøde 28. april 2022

  Deltagere: Anna Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler, Helle Frederiksen

  Elevråd: Joy Esther

  Afbud: Mia Lykke Pedersen, Peter Bjerregaard

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                                                                                                                                      

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  Eftersendes.

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  AD:

  Skolen er blevet varslet at den bevilling til en klasse som ligger som ekstrabevilling ophører med dette skoleår. Personalegruppen blev orienteret i mandags. Det betyder at skolen og SFO skal reduceres med 4-5 stillinger.

  Skolen kan ikke genkende begrundelserne for økonomireduktionen. Der er møde med CUP 9. maj.

  Der skal laves større klarhed over hvilke økonomiske rammer som skolen har.

  HF:

  Personalet har lavet et brev – også til SKB.

  Der er kommet en stor usikkerhed om hvilke rammer og stillinger, som er på Sorgenfri.

  Det er for usikkert lige nu hvad skolens elevtal er til september – så måske er vi 15 klasser.

  Det er en decideret besparelse.

  Det er uklart hvad kommunen vil – politisk og i CUP. De kan da ikke tro at kvaliteten opretholdes med besparelsen.

  Vi trænger til at se hvilke tænkninger og ambitioner som forvaltningen har for Sorgenfriskolen og børnene.

  Det sætter personalet og eleverne under et pres – uden de nødvendige ressourcer.

  Det giver et meget belastet arbejdsmiljø. CUP skal være opmærksomme på personalepåvirkningerne.

  Drøftelse omkring økonomi og omstillingsprogrammet.

  Der er pt. ubesatte stillinger af lærere og pædagoger, som ikke vil blive genbesat pga. af reduktionen.

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  Eleverne er glade for at vi er igennem Corona og kan have fællesskaber og være sammen.

  Der er fællesovernatning i den kommende weekend for de ældste og mange glæder sig til sommerkolonien.

  2.3 Nyt fra elevrådet

  Deltagelse af Joy Esther

  Vi er glade for vores skolegård.

  Vi har spil og ting vi kan hygge os med.

  Vi er glade for elevantallet i klasserne.

  Der er konflikter – ingen mobning.

  Glad i skole og vi går glade hjem.

  Der mangler gårdvagter ved multibanen.

  Ønsker fra elevrådet.

  Ønsker bedre rengøring i gymnastiksalen.

  ønsker udluftning på toiletterne.

  Ønsker duftfriskere til elevtoiletterne.

  Der ønskes mere bevægelse i undervisningen.

  Seneste dagsorden fra elevrådet vedlægges som bilag.

  2.4 Budget og regnskab

  Overskuddet fra 2021, vil blive delt mellem 2022 og 2023.

  Med personaletilpasningen og den varslede reduktion af økonomitildelingen forventes 2022 at have et isoleret merforbrug på 600.000+, men med overskuddet fra 2021, forventes regnskabet at gå i nul.

  3. Drøftelse / Behandling af emner

  3.1 Timefordelingsplan

  Opmærksomhed på at klasser som også dækker over 0.klasses børn, skal have plads til indskoling og indskolingsforløb og -aktiviteter.

  Drøftelse omkring timefordelingen i 2.-4.S. Det blev aftalt at udskyde HDS. Der bliver anvendt praktiske elementer i undervisningen, så 29 ugentlige lektioner besluttes.

  6.-8.A havde vedlagt et brev med ønsker for timefordelingen som blev drøftet. Det blev besluttet at imødekomme 2 lektioners HDS og 2 lektioners madkundskab, og fritage klassen fra valgfag, da det netop er fag som madkundskab og HDS, som plejer at blive tilgodeset til valgfag.

  Det blev besluttet at give klassen 4 ugentlige naturfagstimer – 2 biologi og 2 geografi. På 7. og 8. klassetrin plejer der at være 5 ugentlige naturfagstimer, så 2 blev vurderet for lidt. Det anerkendes at der vil blive brugt materialer svarende til elevernes faglige niveau, så selvom der står geografi og biologi på skemaet, vil der blive brugt natur og teknik materialer.

  Alle klassens elever er fritaget fra tysk hvilket give mulighed for at give klassen 9 ugentlige dansktimer, for at understøtte dansk og læseudviklingen.

  I 9.-10.A blev det tilrettet at klassen får en ugentlig dansktime på bekostning af en tysk eller historietimer efter nærmere aftale. Flere elever forventes at blive frameldt tyskundervisning. Disse vil blive tilbudt anden undervisning i disse timer – som udgangspunkt danskundervisning.

  I 6.-10.BC var der også et brev fra teamet. Det blev besluttet at fritage klassen fra understøttende undervisning og valgfag. Så deres ugentlige timetal bliver 31 lektioner.

  3.2 Åbent brev

  HF: Brevet er blevet overhalet af den varslede besparelse.

  Der opleves en ressourceknaphed blandt de understøttende funktioner: psykologer, logopæd og motorik. Der har været ledighed blandt psykologerne, og nu er det unge nyuddannede psykologer.

  Anne bringer det åbne brev med til skolerådet.

  Anne fortæller, at der ved sidste skoleråd blev orienteret om at der er en ambition om at hjemtage børn fra fx dagbehandling og indsluse dem i kommunens eksisterende tilbud. Der blev også fortalt, at der skal oparbejdes kompetence på det understøttende område.

  HF: Vi har brug for de understøttende funktioner direkte ind i klasserummet, som anvisende vejleder.

  3.3 Høringsbrev vedrørende styring af… 

  AD citerer og studser over en overskrift:

  >Har I forslag for forenklinger (inden for lovens ramme) af det beskrevne styringsunivers på skoleområdet<

  HF: Man kunne også kigge på frikommunerne og slippe styringstøjlerne.

  Drøftelse omkring Rambøll, Implement, besparelsesplaner og høringsbrevet.

  Høringen går i MED – og til orientering i SKB.

  3.4 Orientering af besøg af arbejdstilsynet

  AD:

  Vi har haft besøg (skoledelen) af Arbejdstilsynet, som har givet nogle påbud.

  Straks påbud:

  -En skuffe med knive i en særlig gruppe virkede låsen ikke – Disse knive skal låses inden (er gjort).

  -Børn som larmer. Personalet kan få lavet formstøbte ørepropper. Der er lavet aftale med Audionova på Lyngby Hovedgade om at personalet kan få lavet ørepropper.

  Påbud:

  -Der skal laves målinger på Skovbrynet 46 omkring indeklimaet. 

  Der er netop taget målinger omkring flurecent. Målingen viste normale værdier. Men det blev anbefalet en ekstra måling. Denne er bestilt.

  -”Vold” fra elever skal nedbringes i de kommende 3-4 måneder. Der bliver peget på et konkret barn.

  -Den følelsesmæssige påvirkning skal nedbringes. Og der skal skabes teammødetid og mulighed for supervision.

  Kommunen har det juridiske ansvar for at få bragt ovenstående påbud i orden.

  Den endelige rapport er ikke modtaget endnu.

  HF bliver ekstra bekymret, når økonomien bliver reduceret, så der er mindre personale og yderligere belastning.

  3.5 Eventuelt

  Anna fortæller om etableringen af skolerådet og mødet med de nyvalgte politikere.

  Kommende SKB-møde er 9. juni (sommerafslutning).

 • Skolebestyrelsesmøde 24. februar 2022

  Deltagere: Anna Petersen, Peter Bjerregaard, Axel Duckert, Christian Seiler, Mia Lykke Pedersen, Helle Frederiksen

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                                                                                                                                      

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  Godkendt

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  Vi er gået tilbage til almindelige skemaer efter vinterferien.

  Vi er et andet sted ift. Corona. Vi følger de gældende retningslinjer.

  Vi er startet på de indledende skridt i næste skoleårs planlægning.

  Vi er startet med at drøfte arbejdsvilkår for arbejdet i de nye grupper på skolen og er startet processer for det. Der bliver kigget på tilstedeværelsestid, løntillæg og mødetid.

  Der er et par elever på vej til vores BS-spor for børn som har behov for totalkommunikation. Det er uvist om de skal indsluses i klassen eller om der skal startes en ny klasse.

  I SKB kommer vi nok til at holde et ekstraordinært møde omkring timefordelingsplanen. Det er en arbejdsopgave for SKB at godkende den lokale timefordelingsplan.

  Ved husmødet sidst for lærerne blev der drøftet hvad de nye grupper kræver og der er brug for. Der er behov for en snak omkring hvad vi skal kunne rumme og hvordan Sorgenfriskolen skal udvikle sig.

  Der er tendenser som viser at vi ikke får 0.klasser, men sammenlagte 0.-1.klasser fremover.

  Det opleves at der en bekymring for hvilke børneopgaver de skal løse i fremtiden.

  Drøftelse omkring fremtidsperspektiver.

  Der skal også tages nogle rammebevillingsdrøftelser med kommunen, da normeringen er væsentligt anderledes indenfor det vidtgående specialiserede område, ligesom understøttelse af de understøttende funktioner.

  Der holdes trivselsdag den 3. marts. Den nationale trivselsdag er den 4. marts.

  Vi får besøg af Dansk Skoleidræt, som kommer ud og laver aktiviteter i alle klasser kombineret med andre fællesskabsaktiviteter i klasserne

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  Vi er glade for at børnene kan være sammen igen. Der skal arbejdes på at få de børn som ikke har benyttet fritidstilbuddet så meget, tilbage. Børnene fortæller også de at glade for det.

  Der var første aftenklub i går – børnene var glade og blev til de blev smidt hjem.

  2.3 Nyt fra elevrådet

  Deltager ved næste fremmøde-møde i SKB.

  2.4 Budget og regnskab

  Vi kommer ud med et betydeligt højere mindre-forbrug end planlagt og forventet.

  Vi kommer ud med et samlet overskud på 1.300.000 kr. Der er nogle udskudte udgifter til særligt IT, så retvisende er det nok tættere på 1.000.000 kr.

  Overskuddet skyldes: mindre sygefravær=mindre vikarforbrug, ingen kursusfravær, sygerefusion, løft af folkeskole, ubesatte stillinger, ubesatte barselsvikariater, barselsrefusion og afdelingsleder først ansat pr. 1. dec., samt ikke afholdt koloni for SFO.

  Der budgetteres med et isoleret merforbrug i 2022 på 500.000 kr.

  2.5 Bygningsforhold

  Der kommer til at ske en del omkring skolens bygningsforhold i 2022.

  Pergolaen skal renoveres – både omkring skolegården og cykelstativerne.

  Der skal laves omklædningsrum ved gymnastiksalen.

  Det bliver etableret nyt og handicapvenligt badeværelse med inddragelse af noget af gangområdet i Vennely.

  Der er afsat økonomi til renovering af lade bygningen.

  Kælderen på Skovbrynet er færdigrenoveret og undersøgelserne af kælderen i HH pågår.

  Senere i år skal kældrene i Vennely og Gedesdal også undersøges.

  3. Drøftelse / Behandling af emner

  3.1 Antimobbehandleplan

  Der mangler noget omkring digital mobning, hvilket skal flettes ind.

  Politikken skal revideres hver 2.-3.år.

  Det bliver foreslået, at planen gennemgås i de ældste klasser og i elevrådet for at give dem mulighed for input og ejerskab.

  Indspark til en revideret antimobbehandleplan forelægges SKB på et senere tidspunkt.

  3.2 Politikker på SO

  Genbesøge Mobil politik

  Genbesøge Mad og måltidspolitik med fokus på energidrikke

  Genbesøge seksualpolitikken

  Drøftelse af om der skal der være politik for genanvendelse, bæredygtighed og grøn profil – eller skal hverdagen beskrives bedre.

  Mobilpolitik og seksualpolitik eftersendes.

  Der er et problem omkring energidrikke på almenområdet. Det er ikke skrevet ind i mad- og måltidspolitikken. Det er ikke et aktuelt problem på Sorgenfriskolen.

  Det indføres afslutningsvis at det ikke er tilladt at ryge eller indtage alkohol eller energidrik.

  Der er ikke formaliseret retningslinjer omkring bæredygtighed og klima.

  Der er flere gode opmærksomheder og initiativer på skolen – ved projektopgaven var temaet FN’s verdensmål. Taarbæk skole skulle efter sigende have en politik, som vi prøver at fremskaffe til næste SKB.

  3.3 Punkter til kommende møde

  Genbesøg af mobilpolitik.

  Genbesøg af seksualpolitik – er den nyeste fra 2017?

  Bæredygtighed – politik fra Taarbæk.

  Ekstraordinært SKB afholdes digitalt.

  Den 27. april holdes fysisk møde med en let anretning.

  3.4 Eventuelt

  Fra skolerådet:

  Der blev drøftet omstillingsprojektet. Der er en følgegruppe på 4 forældre med bl.a. Anna.

  Nest-projektet er aflivet. Det er ikke helt afklaret hvad følgegruppens funktion skal være.

  De fælles skolebestyrelser vil skrive et brev til det nye skoleudvalg omkring ønsker til kommunikation og samarbejde.

  Anna er endvidere blevet en del af specialrådet i Skole og Forældre.

  Der er en opmærksomhed på standpunktskarakterer i forlængelse at Corona og nedlukninger.

  På skolerådet er der udtrykt frustrationerne omkring rengøringsstandarden. Der er en øget fokus fra rengøringsfirmaet. Men der har været mange uheldige mangelfulde oplevelser.

  AD sender et par eksempler omkring mangelfuld rengøring til Anna.

  På sorgenfriskolen er der et udviklingsarbejde i gang omkring standpunktsvurdering. Der skal være mulighed for at lave en skriftlig vurdering i stedet for en karakter, hvilket vurderes for størstedelen af skolens elever være mere brugbart.

  Inspiration fra Svendborg om at lægge skolebestyrelsens årsberetning ud som video digitalt.

  Peter og Anna ønsker at deltage ved forældremøderne og gøre bestyrelsen mere synlig og sige at der er ledige pladser.

 • Skolebestyrelsesmøde 13. januar 2022

  Deltagere: Anna Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler, Mia Lykke Pedersen, Peter Bjerregaard

  Afbud: Helle Frederiksen

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                     

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat 

  Godkendt

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  Ca. 1/3 af skolens samlede personale og elever har været smittet med Corona siden efterårsferien.

  Folkeskolerne har en ugentlig selvtest og en ugentlig test på skolen. På Sorgenfriskolen kommer der podere og tester 2 gange om ugen.

  Derudover ligger skolen inde med en lille mængde selvtest hvis personale ikke kan komme til de 2 ugentlige test eller til hele klasser hvis der bliver behov for at teste ved en smittet klassekammerat.

  I uge 2 og uge 3 er der omlagte skemaer, så børn og voksne har færre kontaktflader. Det betyder at der ikke er gæste-faglærere i klasserne og SFO er i egne klasser.

  Ved orientering af Corona-tilfælde i klasserne bruges der et standardiseret brev uden navne på, da brevet kan bruges til dagpengerefusion hvis man skal selvisoleres eller lign.

  Vores 0.BS har været igennem en større personaleudskiftning. Der mangler en lærer mere til klassen, og der er startet en ny afdelingsleder (Bolette) op i S-grupperne. Hun har haft en rigtig god start.

  Vi har indgået et samarbejde med noget efteruddannelse med CUP og kommunikationscenteret Hillerød i de 2 S-klasser.

  Kommunens PPR-leder har opsagt sin stilling. Den forventes genbesat 1. august.

  Vi er i gang med at finde ud af hvad vi har af skolestartere til august, så vi kan påbegynde planlægningen af kommende skoleår.

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  MLP: medarbejderne er blevet meget opmærksomme på den psykiske del af konsekvenserne omkring Corona – opdelinger mv. Alle glæder sig til at vi kan være sammen på tværs igen. Vi arbejder på at have flere fællesskaber fra uge 4.

  2.3 Budget og regnskab

  Vi forventer at komme ud af 2021 med et samlet mindreforbrug på ca. 1.000.000 kr.

  Mindreforbruget skyldes mindre vikarforbrug, ubesatte stillinger, ikke afholdt vinter- og sommerkoloni, løft af folkeskole. Derudover er der en del udgifter til digitale skærme, computere m.v., som er udskudt til 2022.

  Skolen må overføre +/- 5% af regnskabet uden det påvirker det efterfølgende regnskabsår.

  2.4 Bygningsforhold

  Der har været skimmelsvamp i kælderen i den tidligere pedelbolig. Alt skulle være udbedret indvendigt. Senere på året, bliver der lavet udvendigt omfangsdræn.

  Pergolaen rundt om skolen skal renoveres.

  Kælderen i Henriksholm skal opdateres og afklares hvilke renoveringsbehov der er.

  Den gamle lade-bygning ved hus 1, ligger der en plan om at renovere. Der mangler en bygge-sagsbehandler på det, men vi håber at de kommer i gang i år.

  Toilettet i Vennely bliver gjort tidssvarende i sommerferien.

  Der er kommet et påbud på at få gjort noget ved omklædningsrummet i gymnastiksalen. Vi forventer fuld renovation af omklædningsrummene i 2022.

  Al bygningsvedligehold er kommunal finansiering og påvirker ikke skolens økonomi.

  3. Drøftelse / Behandling af emner

  3.1 Antimobbehandleplan

  AD og HF kommer med et udkast til næste møde.

  3.2 Politikker på SO

  Vores mobilpolitik er fra 2017, så vi foreslår at vi genbesøger den ved kommende møde.

  Der er kommunal fokus på sundheds- og måltids-politikker med særligt fokus på alkohol og energidrikke.

  Mia tilføjer at skolens ældste elever bliver fulgt tæt, så der er styr på fx energidrikke.

  Trafikpolitikken er fra 2015-2016, så den kan også genbesøges.

  Seksualpolitikken – samvær med børn er den nyeste politik på skolen.

  Skal der være en politik for genanvendelse, bæredygtighed og grøn profil – eller skal hverdagen beskrives bedre med de gode initiativer som allerede er på skolen?

  Anna fortæller at hun skal på lørdagskonference med Skole og Forældre, som har politikker som særligt fokus ved kommende møde.

  3.3 Punkter til kommende møde

  24. februar – holdes fysisk møde på skolen

  Punkter:

  -årsregnskab 2021

  -Elevrådets punkt

  -Antimobbehandleplan

  -opdatering på Annas møder i forvaltningen/skolerådet.

  Vi holder et særskilt, ekstraordinært møde omkring timefordelingsplanerne.

  3.4 Eventuelt

  Anna fortæller at Sigurd Agersnap (SF) har lavet et læserbrev omkring medbestemmelse i folkeskolen. Skolerådet har kvitteret, men svaret at det ønskes at det er skolebestyrelserne og skoleledelserne som har ansvaret. Regeringen har lagt op til større frihed til egne kommuner og skoler – som ønskes lægges ud så lokalt som muligt.

  Der er meget fokus på omstillingen om at børn skal være så tæt på almenskolen som muligt.

  Pt. har Kongevejen takket nej til en NEST-klasse på baggrund af økonomiramme og tiden til at klargøre det.

 • Skolebestyrelsesmøde 9. november 2021

  Deltagere: Anna Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler, Mia Lykke Pedersen, Helle Frederiksen

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                                                                                                                                    

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  Vi skal huske at have elevrådets punkt til kommende dagsordner.

  1.2 Godkendelse af referat

  Intet – godkendt.

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  Vi har ansat en ny afdelingsleder. Stillingen er delt op mellem ledelse og undervisning.

  Vi har ledige stillinger og pt. særligt udfordret i 0.BS, hvor kun 2 af de 5 som startede i klassen er tilstedeværende.

  Vi har fået tilknyttet en konsulent fra CUP om et særligt målrettet forløb til 0.BS og S-klassens personale. Vi glæder os meget til et godt forløb.

  Der er ansat ny Logopæd (tidl. tale- hørepædagog), som vi glæder os til at tage imod. Der er taget initiativ til at lave nogle indsatsplaner til vores S-børn. Godt bakket op af vores nye psykolog.

  Covid19

  Vi er nødt til at være opmærksom på de seneste Covid-19-tilfælde, så vi har måtte lave nogle tiltag.

  P.t. er den forestående skolefest på Engskolen aflyst, morgensang er aflyst resten af november, fællesdans er udskudt og den planlagte Klub-overnatning er udskudt.

  Der er taget initiativ til at genansætte ”afspritterne” som spritter af i middagspausen frem til jul.

  Der har desuden været møde i vores Corona-udvalg og udvalget følger udviklingen.

  Vi har en skærpet opmærksomhed på ture, udeliv i pauserne og ture skal prioriteres.

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  De kommende 2 arrangementer er udsat: Fest på Engskolen og weekendovernatning i den kommende weekend.

  Der er kommet gang i SFO-konferencer, som har været rigtig gode og spændende.

  2.3 Budget og regnskab

  Sorgenfriskolen og SFO forventer samlet at komme ud af 2021 med et mindreforbrug på 800.000 kr.

  Mindreforbruget skyldes at den udlagte økonomi til IT-anskaffelser som tavler og bærbare først udmøntes i 2022, da de ikke kan leveres i 2021.

  Derudover er lønnen til en afdelingsleder sparet, da denne først tiltræder 1. december 2021.

  Der har været et betydeligt mindre sygefravær og vikarforbrug i første halvår af 2021. Derudover er der sparet penge på de ubesatte stillinger og sidst har der ikke været udgifter til koloni og Lalandia for klubben i 2021.

  2.4 Bygningsforhold

  Vores tidligere pedelbolig er atter taget i brug. Der er lavet test som viser at der ikke længere er skimmel.

  Der er endelig kommet en låge og hegn omkring S-klassen – det vil pynte med lidt grønt til at vokse op af.

  Vi har tømt kælderen i Henriksholm for at få afdækket indeklimaet. De kommer snarest og tager prøver. Vi har ved rydningen kunne konstatere at ventilation og luftcirkulation har været mangelfuld.

  Der har ligeledes været vand i vores elevatorskakt, som er pumpet ud.

  Ved vælgermødet på Sorgenfriskolen, blev etablering af en ny hal talt ned, men at der blev sagt at der er lagt penge til side til at renovere laden. Axel spørger Centerchef Rasmus Mattern ved kommende lejlighed.

  3. Drøftelse / Behandling af emner

  3.1 Opfølgning omkring NEST - Referencegruppe

  Anne fortæller at NEST-projektet er dødt. Kongevejens ledelse og bestyrelse har afvist projektet.

  Skolerådet har sagt at rammen, tiden og vilkårene ikke var rimelige.

  Det kan have indflydelse på skolestartere på Sorgenfriskolen.

  3.2 Feriekalender 2022 / 2023

  Drøftelse om forvaltningens vejledende ferieplan.

  Det aftaltes at flytte en feriedag fra tirsdag den 9. august til mandag den 2. januar.

  3.3 Kontaktforældremøde

  Der er sendt dagsorden ud til den 24.november.

  Det er et opstartsmøde, da der er flere nye kontaktforældre.

  3.4 Fælles forældreaften med oplæg

  Der er interesse for at lave et arrangement til forældreaften i fx februar.

  Axel tager kontakt til CUP ift. sundhedsplanen og undersøger mulige emner.

  Forslag:

  Drøftelse om et forældreoplæg om de digitale platforme – fx Jon Lange

  https://redbarnet.dk/om-red-barnet/red-barnets-eksperter/jon-kristian-lange/

  Alternativt psykoeducation omkring diagnoser og fremtid (det er udlagt til kommuner og ikke længere en del af BUC)

  3.5 Distriktsmodel

  Distriktsmodellen er ved at tage sin (lokale) form. Vi holder koordinerende møder hvor sundhedsplejersken også bliver inviteret fremover, hver 4. uge.

  Distriktsmodellen fylder ikke så meget for os.

  3.6 Antimobbehandleplan

  Den digitale del fylder ikke i handleplanen.

  Der har været episoder med uheldig adfærd og misforståelser, som har ført til konflikter.

  Tiltag og materialer skal opdateres.

  HF/AD er tovholdere på at lave en revision omkring materialer, tiltag og digital mobning.

  Revisionen fremsendes til kommende skolebestyrelsesmøde.

  3.7 Punkter til kommende møde

  Næste møde er den 13. januar som afholdes fysisk på skolen.

  Der serveres en lille juleanretning.

  Punkter

  -Elevrådets punkt

  -Antimobbehandleplan

  -opdatering på Annas møder i forvaltningen/skolerådet.

  3.8 Eventuelt

  Genoptag af punkt 3.4

  -Kan det give mening af snakke psyko-education omkring diagnoser – mange børn er blevet større siden udredning.

  -Anne nævner muligheder for afgangsprøver og ungdomsuddannelser – hvad skal der til og kan noget tilpasses børnenes behov?

 • Skolebestyrelsesmøde 26. august 2021

  Deltagere: Anna Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler, Mia Lykke Pedersen, Helle Frederiksen

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia                                                                                                                  

  1.1 Sommersushi

  1.2 Godkendelse af dagsorden

  ok

  1.3 Godkendelse af referat

  ok

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra skolen

  Skolen er startet op som ”før Corona”. Fortsat fokus på håndhygiejne. Rengøringsstandarden er ikke god og en bekymring med Coronabriller. Det er også videregivet til KMB i går. Rengøringen er fundamentet for et godt indeklima.

  Der er mindre restriktive retningslinjer ift. Corona og nærkontakter. Udgangspunktet for SO er, at der ved positive tilfælde blandt eleverne bliver hele klasser hjemsendt som nærkontakt. Der er mulighed for at blive testet mandag og torsdag for skolens personale og elever over 12 år. Eleverne kan atter lege på kryds og tværs.

  Forvaltningen har startet en ny gruppe op på Sorgenfri, hvilket har betydet at der ikke er oprettet nye 0.klasser. Det har skabt en rokade, så nogle lærere har været nødt til at hente en klasse 1 år tidligere end planlagt og vores børnehaveklasseledere har startet den nye børnegruppe op. Der er derfor mange ”nye” teams og samarbejdsflader.

  Sorgenfriskolen bliver 72 år den første fredag i september.

  2.2 Nyt fra SFO / Klub

  Vi er tilbage på fuld skrue. Det er positivt. Aftenklubben er åben igen og meget populær med mellem 16-23 børn om onsdagen – børnene har savnet det.

  2.3 Budget og regnskab

  Vi har haft nogle ledige stillinger som ikke har kunne genbesættes og der har været noget langtidssygdom, som der er kommet refusion på, som har oversteget vikarforbruget.

  Derudover er der ikke disponeret tillæg til mere ledelseskraft og løft af folkeskolen.

  Der forventes et mindreforbrug på 700.000-800.000 kr., som overføres til 2022.

  3. Drøftelse / Behandling af emner

  3.1 Distriktsmodel

  Der kommer en ny distriktsmodel som omorganiserer særligt de understøttende funktioner. Vi vil få en sagsbehandler ud på skolen fast hver onsdag.

  3.2 Ny 0.BS

  Ny gruppe som er startet om med 4 elever. Alle børn kommer fra specialinstitutioner. Det er børn med et lavere funktionsniveau, som typisk ville blive visiteret til Bakkeskolen eller Sofieskolen. Det har krævet at vi har måtte lave nogle ændringer med fx hegn og badeværelsesforhold som tilgodeser børn som ikke er renlige. Det er en omvæltning for personalegruppen, som tidligere har arbejdet med andre børneprofiler, og skal vænne sig til den nye børnegruppe. Børnene har sparsomt sprog.

  HF: det vi har bokset meget med, er at det er en politisk beslutning – og så kan skolen selv ligge og rode med det projekt. Der er ikke lavet en plan for hvad tilbuddet skal kunne og rumme for at få det til at lykkes og følge op efterfølgende. De understøttende funktioner kan ikke støtte op om tilbuddet som de andre steder. Det har krævet meget tid og ressourcer som kræver meget.

  Det er mærkeligt som kollega at skulle agere og famle efter hvad barnet har behov for, med en mere sammensat profil. Vi føler os faktisk ladt i stikken – det har været hårdt at være i.

  AD: Forvaltningen har ikke fået gjort ting færdige på et år. Center for areal og ejendomme har været 1 år om at lave en låge og lave en byggetilladelse til 2 trampoliner – Det har udfordret os meget og vi bliver irriteret på vores eget system. I den nye gruppe har skolen selv måtte finansiere låger, hegn og badeværelse, for CAE er meget langsomme og vil ikke hjælpe.

  Vi har haft evalueringsmøde med PPR om de 2 nye klasser. Der skal igangsættes nogle handleplaner på hvert enkelt barn.

  3.3 Skovbrynet 46

  Børn og personale har tilbagevendende beklaget sig over dårligt indeklima med kløe, røde øjne, vejrtrækningsbesvær, hoste mv. Så de var nødsaget til at flytte ud af huset.

  3.4 Årskalender

  Godkendt ved sidste møde

  3.5 Tilbagemelding fra skoleråd

  Der kører en mail-korrespondance om hvornår næste møde skal ligge.

  Der er drøftelser omkring klasseetableringerne. Der skal arbejdes frem mod kommunalvalget og stilles de svære spørgsmål ved opstillingsmøderne og som læserbreve.

  Det kan forstås at rådhuset skal renoveres men hvad med skoler og børnehaver. Der er tilbagevendende problemer med toiletforholdene på skolerne og at mange børn holder sig til de kommer hjem.

  Anna deltager til årsmøde for skole og forældre i Nyborg, hvor der også skal tages de store drøftelser. Temaer er skole efter Corona.

  3.6 Rekruttering af nye skolebestyrelsesmedlemmer

  Der skal gøres reklame ved forældremøderne.

  Der skal gøre opmærksom på at man kan deltage digitalt og der skal være plads til familielivet.

  Link til skolebestyrelsesmøderne kan lægges ud på AULA, så forældre kan deltage uforpligtende.

  Næste skolebestyrelsesmøde er den 9. november.

  3.7 Fælles forældremøde den 23.09

  Axel og Anna laver dagsorden den 15.09.

  3.8 Skolebestyrelsens årsberetning

  Axel og Anna mødes til et møde omkring årsberetningen onsdag den 15.09 kl. 15.15.

  3.9 Høringssvar på NEST-klasser og mad- og måltidspolitik

  Der er ikke brug for yderligere hjælp til rammesætning. Den nuværende politik er tilstrækkelig.

  Det er drøftet på skoleråd. Det er bekymrende om der er midler til etableringen og driften – hvor kommer de fra.

  Vi kunne ønske os at de nye spor på Sorgenfriskolen havde haft en lignende proces. Vi kan blive bekymret for om den økonomiske plan holder. Det vil betyde at der ikke visiteres til 0.C/skolestartere fremover?

  Drøftelse om børneprofil og rammer.

  Århusmodellen har været positiv. Vi kan håbe at model, rammer, økonomi, efteruddannelse mv.  som er den samme som Århus. Modellen skal kopieres 1:1.

  Lyngby har tradition for at have gode skoletilbud og forløb for børn med autisme.

  Axel og Anna laver et fælles høringssvar.

  Der er nysgerrighed omkring transporten til interne/eksterne tilbud.

  3.10 Punkter til kommende møde

  - Driftsforhold

  - Nyt fra elevrådet.

  - Antimobbehandleplan

  - Drøftelse om et forældreoplæg om de digitale platforme – fx Jon Lange

  https://redbarnet.dk/om-red-barnet/red-barnets-eksperter/jon-kristian-lange/

  Alternativt psykoeducation omkring diagnoser og fremtid (det er udlagt til kommuner og ikke længere en del af BUC).

  3.11 Eventuelt