Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du skolebestyrelsesreferater for indeværende skoleår.

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: sorgenfri@ltk.dk

Referater for skoleåret 2019/20

 • Skolebestyrelsesmøde 2. september 2019

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Else Hvarregaard, Christian Seiler, Axel Duckert, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen

  Fraværende: Emma Rasmussen, Mia Fabricius á Rógvi

  Elevrådsrepræsentanter:

  Referent: CS

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  Godkendt

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  Elevrådet konstitueres den 18/9

  2.2 Nyt fra skolen

  - Vi er i den afsluttende forberedelse af skolens 70-års fødselsdag. Vi har indgået partnerskab med Cirkus Panik, som kommer og holder workshops torsdag og fredag, og bidrager til forestillingen om lørdagen.
  Cirkus Panik har erfaring med skoleprojekter – også for elever af vores målgruppe.

  - Kirsten Balle har valgt at opsige sin stilling i CUP. Hun stopper med udgangen af september.

  - Der har været en forældrehenvendelse til SKB omkring trivslen i en af skolens klasser.
  Den pågældende klasse har fået en række nye elever i forbindelse med skoleårets start, hvilket har udfordret klassedynamikken.
  Børn kan blive visiteret til Sorgenfriskolen uden udredning; typisk ved forældremodsigelse. Elever bliver visiteret af visitationsudvalget på baggrund af en PPV (og langt oftest en udredning og diagnose, men det er ikke et krav).
  Nogle børn på Sorgenfriskolen er særligt sensitive, og det påvirker dem meget når der er nye børn/strukturer og særligt når nogle er udad-reagerende.
  Generel drøftelse omkring visitation og opstart af nye elever.
  En forælder har skrevet direkte til Axel – og Axel har svaret så fyldestgørende som muligt.

  - Skolen modtager 2 børn i de kommende uger og derefter er skolen fuld med 113 elever. Skolen er rammesat til 13 klasser og 108 børn +/- 5 elever. Vi har så været nødsaget til at opdele eleverne i mindre grupper, så klasserne er nogle steder mindre end de hhv.- 6-8 og 8-10 elever.

  2.3 Nyt fra SFO/Klub

  - Mia ønskes velkommen i SKB, som ny repræsentant for pædagogerne. Mia takker for velkomsten og glæder sig.

  - Pædagogerne løber hurtigt i indskolingshusene. Der er kommet mange nye børn efter ferien. Blandt de ældste elever har pædagogerne i skolen vænnet sig til, at de store elever er blevet gode til at vælge hinanden til og hygge sig sammen. På mellemtrinet er der for første gang kun C-klasser (4 klasser). To af klasserne er nye på mellemtrinet og det går godt med at starte dem op.

  2.4 Budget og regnskab

  Vi regner med at komme ud af 2019 med et 0. Lige nu har vi et lille råderum, som vi bl.a. gerne vil bruge på faglige dygtige oplægsholdere til personalet.

  2.5 Skovbrynet

  Byggeriet holder tidsplanen. Vi har i dag fået at vide, at der først kommer internet i uge 44. Skolen anskaffer et midlertidigt 4G internet.
  Der var ikke tegnet køl/frys, opvaskemaskine og komfur i byggeriet og vi får det ikke ind som en del af bygge-entreprisen, så det må vi selv bekoste som skole.
  Byggestøjen har fundet et rimeligt niveau, efter en dårlig 1.skoledag, hvor en nedriver færdiggjorde ophugningen af badeværelsesgulvet.
  I uge 42 bliver der lavet ventilation, nye vinduer og døre, internet, og nedrivning af muren mod skolen.

  2.6 Sorgenfriskolens nye venner

  - Der afholdes loppemarked den 26. oktober, og det bliver det eneste arrangement i dette skoleår. Der var oplæg til en forældreaften, men der var en meget lille opbakning.

  - Der arbejdes på at stable et mindre arrangement på benene for forældrene.

  2.7 Placering af juni-mødet

  9. juni kl. 18.30-22.00

  3. Drøftelse/behandling af emner

  3.1 Årskalender. Hvad er vigtige opmærksomhedspunkter i skoleåret.

  - Udskydes.

  3.2 Tilbagemelding fra skolerådsmøde

  Skolebestyrelsesformændene for alle skolerne i LTK har holdt møder og sendt et ”ikke høringssvar” til politikerne og Det Grønne Område. Skoleformændene har afholdt møde med Borgmesteren og udvalgsformanden. Der blev drøftet: Den økonomiske tildeling, bygningsvedligehold, specialeleverne. Der blev efterlyst et mere ambitiøst skolevæsen. Politisk bliver der prioriteret kultur og ældre, da det bl.a. er dem som bidrager til kommunekassen.
  Borgmesteren gav bl.a. skylden til udligningsreformen og opfordrede til kontakt til Christiansborg.
  Der er igangsat en underskiftindsamling omkring at få skoleområdet på forhandlingsbordet på fordelingen til kommunes ramme.
  Alle sten bliver vendt – alle bolde bliver jagtet og gruppen fortsætter arbejdet for skoleområdet.
  Kirsten Balle har skrevet referatet og Lene Magnussen deltog også.
  Der er et nyt møde mellem deltagerne, når budgettet er lagt.
  (MED-drøftelserne sendes til Bonnie).

  3.3 Synlig bestyrelse

  - Der er skrevet ud til alle forældre og sat plakater op.

  3.4 Forberedelse af kontaktforældremødet den 22. oktober

  - Det seneste referat vedlægges. Der skal findes en repræsentant fra SKB som deltager.

  3.5 Forberedelse af årsberetningen

  Hvis der kan findes tidligere årsberetninger, skal de sendes til Bonnie.

  Punkter: Sparekataloget, MotorikCentrum, elevrådets inddragelse, politikker.

  3.6 Introduktion af arbejde med mobil/digital/it-politik

  Der skal tilføjes at der ikke må tages billeder, film og optages lyd af andre uden samtykke.

  3.7 Fritidstilbud til specialbørn

  Udskydes.

  3.8 MotorikCentrum

  Skolens personale har udfyldt et spørgeskema hvor nedenstående resultater blev udledt. 11 klasser har besvaret.

  - 2/5 af skolens elever kan finmotoriske vanskeligheder
  - 2/5 af skolens elever kan have grovmotoriske vanskeligheder
  - Knap halvdelen af skolens elever har sansemæssige forstyrrelser
  - ¼ af eleverne har ergonomiske udfordringer
  - det vurderes at 78% af skolens elever har motoriske vanskeligheder som påvirker deres indlæring. 18% ved ikke, og kun 9% vurderes ikke at have påvirket.
  Bonnie samler besvarelserne i en lækker opsætning med konklusioner, som skal præsenteres for fx CUP og det politiske niveau.
  Skolens inviterer Trine Winkel til et møde og fremlægger pointerne.

  Er det muligt at lave en mere dybdegående undersøgelse?

  3.9 Punkter til næste møde

  Elevtrivselsundersøgelse
  Årskalender
  Fritidstilbud

  3.10 Eventuelt

 • Skolebestyrelsesmøde 5. november 2019

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Christian Seiler, Axel Duckert, Mia Lykke Petersen, Emma Rasmussen, Mia Fabricius á Rógvi, Anna – mor til elev i 2.-3.C er med på en kigger.

  Fraværende: Helle Frederiksen

  Elevrådsrepræsentanter: Victor Løber

  Referent: CS

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  - Godkendt

  1.2 Godkendelse af referat

  - Intet at bemærke

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  - Elevrådet deltog ikke.

  2.2 Nyt fra skolen

  Axel:

  - Byggeriet på Skovbrynet meldes færdigt 5. november. Vi deltager ikke aktivt i byggemøderne. Der er kommet køkken i, selvom det ikke var medindregnet i udbuddet.
  Forvaltningen ønsker en officiel indvielse – dette er ikke afklaret endnu.

  - Skolechefstillingen er i genopslag. Direktør Lene Magnussen stopper med udgangen af november. Edda Hegnskov er konstitueret til en ny er fundet.

  - Lærerstilling i opslag pr. 1. januar (genopslag).

  - Der er pt. 3 sygemeldte lærere. To med objektiv sygdom, en med arbejdsrelateret sygdom.

  - Pga. af den stigende efterspørgsel/tilgang af elever i c-sporet, kan gruppeordningen på Hummeltofteskolen ikke fremover overtage eleverne efter 5. klasse. Til sommer overflyttes vores nuværende 5.-6.D. Fremover flyttes klasserne efter 6. klassetrin.

  - Sorgenfriskolen havde besøg af kommunaldirektøren og de tre direktører. Det var et rigtig godt møde, hvor vi fortalte om at drive specialskole. Der blev også drøftet motorisk og sansemæssig træning. Laden blev bemærket som forfalden og ikke brugbar.
  Sorgenfriskolen er efterfølgende blevet bedt om at lave et skriv om, hvad der skal til for at kunne arbejde bedre motorisk med eleverne.
  Axel og Bonnie har møde om notatet.

  - Der har været kontaktforældremøde.
  Der blev snakket om forældresamarbejde og hvordan forældre kan hjælpe hinanden og hvordan kontaktforældrene kan understøtte det sociale arbejde blandt både elever og forældre.
  Der blev også snakket om, hvordan forældrene italesætter og snakker om egne og børnegruppens udfordringer.
  Det blev drøftet, at kontaktforældrene også spiller en rolle i at få forældredeltagelse på forældreaftner.

  Bonnie:

  Bonnie har været til borgermøde med en stor forældreopbakning. Der deltog 110-120, hvor rigtig mange ville snakke skole.
  Mødet blev ikke ved gruppeborde som planlagt, men i stedet det fællesmøde som forældrene havde ønsket.
  Der var en, til tider, hård tone, hvor blandt andet renoveringen af rådhuset blev udfordret. Det håbes at der er sendt det aftryk som ønsket.

  2.3 Nyt fra SFO/Klub

  - Sidst blev der fortalt, at man i Klub 1 gerne ville lave nogle overnatninger og andre arrangementer for de ældste børn. I weekenden var den første overnatning på skolen, hvor eleverne hyggede sig rigtig godt med fællesspisning, skattejagt osv.
  Der deltog 14 elever på tværs af klasserne.
  Næste overnatning er 1. april 2020, og der er også planlagt en lørdagsfisketur.

  2.4 Budget og regnskab

  De ekstrabevillinger som Sorgenfriskolen har haft til gode, er kommet til udbetaling. Med dem og den ubesatte lærerstilling forventer skole og SFO at komme ud med et samlet overskud på 300.000 kr. for driftsåret 2019.

  2.5 Sorgenfriskolens nye venner

  - Der har været afholdt loppemarked, som har været en succes. De arbejder på at holde et nyt loppemarked igen til foråret.

  - Der bliver holdt forældreoplæg i næste uge. Oplægsholderen har ADHD og har udgivet en bog. Hun kommer og fortæller om sine egne oplevelser med diagnosen.

  3. Drøftelse / behandling af emner

  3.1 Elevtrivselsundersøgelse

  Skolen er i sin helhed stolte af trivselsundersøgelsen. Langt størstedelen trives på skolen og føler sig velplaceret.
  Alle klasseteams får deres resultater ud til drøftelse og videre arbejde.

  Drøftelse omkring visiteringen af børn og deres belastningsniveau.
  Skolen har plads til 108 +/- 5 elever, og elev nr. 113 starter snart.

  3.2 Fritidstilbud til specialbørn

  - Der er lavet de indledende øvelser – kommer på igen til næste møde.

  3.3 Konstituering af bestyrelse

  Anna melder sig ind i skolebestyrelsen.

  Formand: Bonnie
  Næstformand: Anna
  Medlem: Mia og Emma
  Suppleanter: vakante
  Derudover er der nogle ”boblere”.

  Annas mail: annawahl_81@hotmail.com

  De forældrevalgte holder et særskilt samarbejdsmøde privat.

  3.4 Årskalender

  De 5 lukkedage i kommende skoleår er:

  23. december
  28. december
  29. december
  30. december
  14. maj

  Erstatningsfri for skolelørdag (skole)
  25. maj

  Punkter til drøftelse:

  Mobil- og digitalpolitik
  Antimobbestrategi
  Motorikhus
  Timefordelingsplan (april)
  Feriekalender (efterår året før)

  3.5 Punkter til næste møde

  Gennemgang af dokumentationsskema
  Kontaktforældremøde
  Specialskoleanalysen
  Indledning omkring skoleårets planlægning (klassedannelse mv.)
  Handleplan for politikopdateringer

  3.6 Eventuelt

  Skoleudviklingsstrategi.

  Der ønskes en fællesbetegnelse = medarbejdere.

  Dejligt at inklusionstanken og konkurrence-elementet er taget ud i skoleudviklingsstrategien.

  I forhold til det fysiske læringsmiljø, bør det motoriske og (idræts-)-fysiske også nævnes.

 • Skolebestyrelsesmøde 3. februar 2020

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Mia Fabricius á Rógvi, Emma Rasmussen, Anna Petersen, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler.

  Fraværende: Victor Løber

  Referent: Christian Seiler

  1. Formalia

  1.1 Godkendelse af dagsorden

  Der er indlagt et ekstra punkt 3.1.1 med overskriften kommunikation.

  1.2 Godkendelse af referat

  Intet at bemærke.

  2. Driftsforhold

  2.1 Nyt fra elevrådet

  Elevrådet deltog ikke.

  2.2 Nyt fra skolen

  2 langtidssygemeldte er godt på vej tilbage.
  En 3. medarbejder starter op i praktik, med henblik på tilbagevenden.
  En 4. medarbejder er kommet til skade i juleferien, og sygemeldt deraf – forventes tilbage omkring påske.

  Der er pt. ingen ledige stillinger.

  Vi har modtaget en ny elev, som er visiteret til Sofieskolen, hvor han starter til sommer. Han tilknyttes Sorgenfriskolens 0.C.

  Der bliver lavet nyt lys i uge 7, til en svagtseende elev i HH. Vi har ventet siden sommer på belysningen.

  Næste skoleår har vi p.t. 3 elever til kommende 0.C og 2-3 elever til kommende 0.A.

  2.3 Nyt fra SFO/Klub

  Skovbrynet fungerer rigtig godt. Det bliver brugt både i skole og SFO.
  Der er tilgang af børn i klubben for de ældste børn.
  Hus 3 og 4 var i Lalandia i 17.-19. januar. Det var en fantastisk tur. Elever fra 4.klasse og op deltog. Langt størstedelen af børnene som er indmeldt i SFO deltog.

  2.4 Budget og regnskab

  Sorgenfriskolen og SFO kommer ud af 2019 med et merforbrug på 585.000 kr.
  Merforbruget skyldes øgede udgifter til:

  -Enkelte elever som har behov for 1:1 støtte
  -Ophør af tidlig skolestart (1. maj-børn)
  -Omfordeling af elevgruppen i SFO
  -En misforståelse omkring økonomien til Trongårdsskoleklassen
  -Og flere langtidssygemeldte i 2. halvår af 2019

  Det betyder at den opslåede pædagogstilling annulleres og den ledige lærerstilling udskydes til august.

  2.5 Sorgenfriskolens nye venner

  Foreningen kæmper lidt for momentum.
  Der har været et enkelt oplæg og et loppemarked, som gentages i 2020.
  Der ledes efter et nyt oplæg – evt. Morten Gantzler – Der er nyt møde den 25. februar.

  3. Drøftelse / behandling af emner

  3.1 Specialskoleundersøgelsen

  Der har lige været samarbejdskonference, hvor elementer fra Rambøll-rapporten blev drøftet.
  Her fyldte almenområdet meget, hvor der snakkes om de særlige indsatser og mellemformer. Der blev også snakket ledelsesressourcer og kompetencer inden for det specialiserede syn og kompetencer. Her har Lindegårdsskolen ansat en afdelingsleder for inklusion.

  Der har lige været oplæg fra Janne Hedegaard til Pædagogisk Forum.

  Nogle skoler er begyndt at arbejde med onsdagsskole, hvor truede elever følger et særligt forløb.

  BHC: På skolerådsmødet blev der udtrykt bekymringer for elevernes forpinthed, hvorfor der blev nedsat et miniudvalg bl.a. med Bonnie. Udvalget står til rådighed for skolerådet, omkring gennemgang at økonomiplaner mv.

  3.1.1 Kommunikation

  BHC har fået nogle henvendelser omkring manglende kommunikation fra skolen. BHC tilråder der udarbejdes en vejledning for kommunikation – hvad og hvornår.
  CS foreslår at vi gennemgår og tilretter retningslinjerne for skole-/hjemsamarbejde.
  Retningslinjer for skole-/hjemsamarbejde sendes til forberedelse med referatet.

  3.2 Gennemgang af dokumentationsskemaer

  Dokumentationsskemaerne er til intern brug og sikkerhed for medarbejdernes og elevernes belastning. Episoderne afsluttes på skolen/SFO, og orienteres til forældrene. Det forventes ikke at forældrene skal gøre noget. Der har indtil nu været en uformel opfølgning fra ledelsen ved belastning over 5. Vi snakker om at opfølgningen skal formaliseres i højere grad.
  Dokumentationsskemaerne deles ikke med andre – de er udelukkende internt arbejdspapir.
  Det blev endvidere drøftet hvordan forældre orienteres, hvad de bliver brugt til, og hvad der forventes at forældrene.

  3.3 Kontaktforældremøde

  Næste kontaktforældremøde er den 02.03.20. Axel gennemgår folderen og tager den med til mødet.
  Ved kontaktforældremødet deltager Anna.

  Punkter til mødet er:
  -Folderen
  -Sorgenfriskolens nye venner
  -Skolebestyrelsen
  -Indkommende punkter?

  3.4 Gennemgang af skabelonen for kvalitetsrapporten

  Der er få prøveresultater at måle på. Grundlæggende er der en tilfredshed omkring trivselsundersøgelsen. Resultaterne fra nationale test blev ikke gennemgået.
  Der blev udtalt bekymring for om trivslen kan opretholdes i forlængelse af specialskoleanalysen.

  3.5 Drøftelse omkring strukturen for alternative dage

  Drøftelse omkring opbrud i strukturen, som fx ture og skolelørdag.
  Der er en forskel på børnenes evner til at rumme at tage på ture og deltage i fællesaktiviteter.
  Der er en gruppe børn som ikke deltager i specialskolernes idrætsdag og skolelørdagen.
  For at kunne gennemføre alternative dage, arrangementer, uger og ture skal der kunne planlægges med individuelle foranstaltninger og behov.
  Drøftelsen tages med i personalegruppen ved kommende MED-møde.
  Drøftelsen tages også med i specialskolenetværket med Engskolen, Søgårdsskolen og Gl. Hjortespring.

  3.6 Punkter til kommende møde

  Retningslinjer for skolehjemsamarbejde
  Kommunikation
  Dokumentationsskemaer
  Velkomstfolder – gør dig venligst bekendt med retningslinjer på hjemmesiden
  Timefordelingsplanen

  3.7 Eventuelt

  Intet under eventuelt.

 • Skolebestyrelsesmøde 24. marts 2020 - ekstraordinært

  Deltagere: Bonnie Hvid Challet, Mia Fabricius á Rógvi, Emma Rasmussen, Anna Petersen, Helle Frederiksen, Mia Lykke Petersen, Axel Duckert, Christian Seiler.

  Referent: Christian Seiler

  Nødpasning (hvordan fungerer det, hvor meget personale er på, hvordan sikres sundhed for elever og personaler i nødpasningen)

  Vores nødpasning fungerer efter hensigten. Der er lidt færre børn end først tilmeldt. Der kommer 2 børn yderligere til den kommende uge. Tilbagemeldingerne fra forældrene har være positive. Ledelsen er på skolen på skift. Ellers er medarbejdere bedt om at arbejde hjemmefra. Flere personaler har været på skift på skolen og lagt materialer frem, som familierne kunne hente.

  De børn som er i nødpasning, har som udgangspunkt skolegang frem til frokost og fritid efter frokost. Lærerne til børn i nødpasningen har været gode til at lægge materiale til at arbejde med og kommunikation omkring hvordan man bedst tilgår de enkelte børn.

  Der har været 4 børn tilmeldt de første 14 dage – fra uge 3 er der 6 børn tilmeldt – 3 elever fra A-sporet og 3 elever fra 3 C-sporet.

  Undervisningsmaterialer (har alle klasser fået, hvordan oplever lærere og forældre at det fungerer)

  Alle lærere har været i kontakt med de enkelte børn/familier. Det burde derfor være afstemt hvordan det skal foregå – hvor meget skal der arbejdes og med hvad.

  Der er godt gang i de digitale læringsplatforme, som har været gode til at åbne op.

  Det var en brat overgang, da der blev meldt skolelukninger, men siden da er der foruden de kendte digitale platforme, taget nye initiativer i brug- heriblandt videomøder i fx Microsoft teams eller faceTime.

  Tips & tricks for hjemmeundervisning

  Se ovenfor.

  Kommunikation skole/forældre i lukkeperioden

  Forældrene har oplevet tilfredsstillende kommunikation om indholdet for lukkeperioden og rammerne for nødpasningen/nødundervisning.

  Forældrene er blevet ringet op, hvor det faste personale har afstemt forløbet sammen med forældrene.

  MLP fortæller at de som pædagoger i udskolingen har været i kontakt med eleverne fx på mobil. Pædagogernes særlige opmærksomhed har være trivslen, hvor lærernes opmærksomhed har været omkring det faglige. MLP fortæller endvidere at klasseteams har været i tæt kontakt og fordelt hvordan kontakten tages bedst.

  HF fortæller at det ikke har været problematisk at være i kontakt med forældre og elever. Det har dog været lettere at have den daglige kontakt med eleverne jo ældre de er.

  Det som har været svært, er at understøtte elevernes interne samvær, hvilket vil være et fokusområde når skolegangen genoptages.

  Planlægning hvis skolelukning fortsætter efter 30. marts

  Der er lavet plan frem til lukningen den 13. april. Der er nødundervisning og nødpasning frem til da.

  Øvrige relaterede emner

  Rengøring: der bliver lavet hovedrengøring i et klasselokale ad gangen i hovedbygningen i stedet for daglig rengøring. Der er almindelig rengøring i de områder hvor der er nødpasning.