Gå til hovedindhold
Du er her:

Sorgenfriskolens Nye Venner

Vedtægter for Sorgenfriskolens Nye Venner

§1 Foreningens navn er: Sorgenfriskolens Nye Venner

§2 Det er foreningens formål at yde støtte til indretning og indkøb, særlige projekter samt arrangementer på Sorgenfriskolen og tilhørende SFO - der ligger udover kommunens normale forpligtelser.
Endvidere kan foreningens midler efter bestyrelsens skøn anvendes til tilskud til enkelte elevers skolerejser.

§3 Enhver der har et barn eller er ansat på Sorgenfriskolen eller den tilhørende SFO, og har betalt det årlige kontingent inden den årlige generalforsamling, er personligt medlem og stemmeberettiget på generalforsamlingen.

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i september måned. Generalforsamlingen, der indkaldes af bestyrelsen, sker sammen med indkaldelse til skolebestyrelsens årsberetning og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, herunder formand og kasserer
  6. Eventuelt

§4 stk. 2 Dagsorden og revideret regnskab udsendes med indkaldelse.

§4 stk. 3 Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpel stemmelighed. Dog kræves der til vedtægtsændringerne 3/4 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§4 stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsesmedlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden såfremt 25 medlemmer eller bestyrelsen finder det fornødent.

§4 stk. 5 Foreningen opløses såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer kræver det på en hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I sådant tilfælde overgår foreningens midler til Sorgenfriskolen.

§5 Bestyrelsen har ansvaret for forvaltningen af foreningens midler.

§5 stk. 2 Bestyrelsen består af 2 på generalforsamlingen valgte forældrerepræsentanter og et medlem af skolebestyrelsen udpeget af skolebestyrelsen. Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode med 2 medlemmer på valg hvert år med mulighed for genvalg.
Skolens leder og en af pædagogisk råd udpeget repræsentant fra personalegruppen deltager i møderne uden stemmeret.

§5 stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer, og fastlægger sin egen forretningsorden.

§5 stk. 4 Ansøgning om støtte fra foreningens midler vil blive behandlet på bestyrelsesmøder i slutningen af august - november - februar - maj, hvorfor ansøgninger skal være fremsendt til foreningen via skolelederen senest den 1. i de ovennævnte måneder ansøgningen ønskes behandlet.

§6 Foreningen tegnes af formanden eller kasseren.

§7 Foreningens økonomi er baseret på årlige kontingenter, tilskud fra fonde og overskud fra sociale arrangementer.